[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2008 www.pbc.ac.th

  

  

รูปกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
ในโอกาสวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 นี้ เป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่ ลด ละ เลิกการบริโภค สำหรับกลุ่มเยาวชนและเด็กไม่ควรทดลองหรือริเริ่ม และร่วมกันปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จากอันตรายจากควันบุหรี่
รูปกิจกรรม
โครงการ "กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค"
ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้จัดทำโครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ มีเจตคติที่ดี และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรั
รูปกิจกรรม
โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพข้าราชการ “รักษ์สุขภาพ เลิกบุหรี่ชีวีมีสุข”
เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี มีความรู้ทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในชีวิตประจำวัน เพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสุขภาพที่ดีของข้าราชการ
รูปกิจกรรม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยู่กับความดันโลหิตสูงอย่างไรให้ชีวีมีสุข
ฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการ อยู่กับเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อย่างไร ให้ชีวีเป็นสุขขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มสิทธิข้าราชการมีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันภาวะโรคแทรกซ
รูปกิจกรรม
โครงการแกนนำสุขภาพชุมชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงจัดทำโครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนในการป้องกันไข้หวัดนกและเตรียมความพร้อมรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ขึ้น โดยดำเนินการในชุมชนตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รูปกิจกรรม
โครงการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ฝ่ายสุขศึกษา ได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหญิงเพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขหญิงมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่ในชุมชน
รูปกิจกรรม
โครงการ วชิระปลอดบุหรี่ เจ้าหน้าที่เลิกสูบยา
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้รับนโยบายผ่านกระทรวงสาธารณสุขและศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ วชิระปลอดบุหรี่ เจ้าหน้าที่เลิกสูบยา เพื่อสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ
รูปกิจกรรม
กิจกรรมสุขศึกษาในสถานศึกษา
กิจกรรมสุขศึกษาในสถานศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2550
รูปกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคอุจจาระร่วง(อหิวาตกโรค)
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคอุจจาระร่วง(อหิวาตกโรค)ตามชุมชนต่างๆในเขตอำเภอเมือง ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2550
รูปกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2551 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง มกราคม 2551

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สถิติ | ผู้ดูแลระบบ