เกี่ยวกับหน่วยงาน

ขอบเขตการให้บริการ

 1. บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
  ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  on  call  24  ชั่วโมง
 2. บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
  ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.
 3. บริการล้างไตทางช่องท้องแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุด
  นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.
 4. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  และการล้างไตทางช่องท้องแก่ผู้ป่วยและญาติ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 5. บริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องทุกวันจันทร์เวลา 13.00- 16.30 น ณ   ตึกรัตนโกสินทร์  200ปีชั้นสอง
........................................................................................................................

                                                                                              อ่านทั้งหมด... ขั้นตอนการให้บริการ

 ขอบเขตการให้บริการ 

ขอบเขตการให้บริการ

 ขั้นตอนการรับบริการ 

ข้นตอนการรับบริการ

...................................................................................................................

                                                                                             อ่านทั้งหมด.... สาระน่ารู้

ไตวายเฉียบพลัน ไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure)

ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง หากไตมีความบกพร่องในหน้าที่ 3 ประการ
เครื่องไตเทียมช่วยฟอกเลือด การฟอกเลือด หมายถึงนำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วย การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี เรียกว่า intravenous pyelography (IVP)

...................................................................................................................

                                                                                             อ่านทั้งหมด....