สรุปข้อร้องเรียน พฤศจิกายน 2560

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

1

2. ระบบการให้บริการ

-

3. ด้านคลีนิค

1

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

-

รวม

2

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. facebook/E-mail/เว็บไซต์โรงพยาบาล

-

2. โทรศัพท์

-

3. มาด้วยตนเอง

1

4. จดหมาย

-

5. ตู้รับความคิดเห็น

-

6. ผ่านผู้บริหาร

1

7. หน่วยงานภายนอก

-

รวม

2