สรุปข้อร้องเรียน เมษายน 2560

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

3

2. ระบบการให้บริการ

1

3. มาตรฐานการให้บริการ

1

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

-

รวม

5

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. facebook/E-mail/เว็บไซต์โรงพยาบาล

-

2. โทรศัพท์

-

3. มาด้วยตนเอง

3

4. จดหมาย

-

5. ตู้รับความคิดเห็น

-

6. ผ่านผู้บริหาร

2

7. หน่วยงานภายนอก

-

รวม

5