สรุปข้อร้องเรียน มีนาคม 2560

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

1

2. ระบบการให้บริการ

-

3. มาตรฐานการให้บริการ

-

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

1

รวม

2

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. facebook/E-mail/เว็บไซต์โรงพยาบาล

-

2. โทรศัพท์

-

3. มาด้วยตนเอง

-

4. จดหมาย

-

5. ตู้รับความคิดเห็น

1

6. ผ่านผู้บริหาร

1

7. หน่วยงานภายนอก

0

รวม

2