ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

            ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการมาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหา ความกังวลใจให้ประชาชน และผู้รับบริการ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยความมั่นใจ และป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน
image

image

image

image

sent