[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2008 Vachira Phuket Hospital
Social


เรื่อง : ขั้นตอนการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิ14 ม.ค. 2557 : 14:40 | 10 ม.ค. 2559 : 17:12


ขั้นตอนการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิ ปี 2559

หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรรับรองสิทธิฉบับเดิม 2558
- สำเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอน
1.กรอกแบบฟอร์ม สปส. 9-02 (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล)
2.แนบบัตรรับรองสิทธิ (ฉบับจริง)
3.ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานที่ฝ่ายทะเบียน สปส.จังหวัด

สถานที่
1.สำนักงานประกันสังคมที่ส่งเงินสมทบ
2.รพ.วชิระภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนเลือก รพ.วชิระภูเก็ต)

กรณีที่ รพ.วชิระภูเก็ต ไม่สามารถเปลี่ยนบัตรให้ผู้ประกันตนได้
1. ผู้ป่วยถือบัตรรับรองสิทธิ รพ.ต่างจังหวัด แล้วมาทำงานที่ภูเก็ต จะต้องให้นายจ้างที่ภูเก็ต เป็นคนแจ้งเข้าทำงานก่อน
2.กรณีผู้ป่วยลาออกจากงาน อยู่้ในช่วงคุ้มครอง 6 เดือน (ม.38) ผู้ป่วยจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมก่อน
3.ผู้ป่วย ม.38 จะเปลี่ยนเป็น ม.39 และต้องการเปลี่ยน รพ. ก็ต้องไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมก่อนเข้าชม : 21695 เรื่องล่าสุดใน หมวด งานประกันสังคม - ข้อมูลทั่วไป