[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2008 Vachira Phuket Hospital
Social


เรื่อง : ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิประกันสังคมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 1 ก.ค. 2558 : 13:36 หมวด งานประกันสังคม - ข้อมูลทั่วไป


กรณีเจ็บป่วยทั่วไป
- ผู้ป่วยนอก

1. บัตรประชาชน
2. บัตรรับรองสิทธิ
- ผู้ป่วยใน
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาใบขับขี่ 2 ชุด
2. สำเนาบัตรรับรองรองสิทธิ 2 ชุดกรณีคลอดบุตร

ใช้สิทธิตัวเอง
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ 2 ชุด
- หนังสือหักเงินสมทบ 1 ชุดใช้สิทธิสามี
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย 2 ชุด
- สำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ (สามี) 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน (สามี) 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด
กรณีส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ (Refer) ยื่นเอกสารที่ฝ่ายวิชาการ ตึกอำนวยการชั้น 2
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาบัตรรับรองสิทธิ 2 ชุด
*** กรณีส่งตัวครั้งแรก ต้องมีใบ Refer จากแพทย์
*** กรณีคนไข้เก่า ต้องแนบใบนัดจากแพทย์ 1 ชุดขั้นตอนการใช้บริการคลินิคประกันสังคมโรงพยาบาลวชิระ
1. ยื่นบัตรพร้อมเอกสารที่ห้องบัตร
2. รอที่คลีนิคประกันสังคม
3. ชั่งน้ำหนัก / วัดความดัน
4. ตรวจโรค / ฉีดยา
5. รับยา
6. กลับบ้านการเข้ารับการตรวจในแผนกรักษาผู้ป่วยนอก1. การทำใบรับรองการเบิกค่ารักษาพยาบาล นำใบเสร็จค่ายา บัตรประจำตัวผู้ป่วยติดต่อห้องเก็บเงิน

2. ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย
ผู้ป่วยสามัญ เยี่ยมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. ควรเยี่ยมครั้งละ 2 คน
และไม่ควรเยี่ยมนานเกินไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน
ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู อายุรกรรม เข้าเยี่ยมได้ทุกวัน ๆ ละ 2 เวลา คือ 14.00 - 14.30 น. , 18.00 - 18.30 น.
ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู ศัลยกรรม เข้าเยี่ยม ครั้งละ 1 คน เยี่ยมทุกวัน ๆ ละ 2 เวลา คือ
12.00 - 13.00 น. และ 18.00 - 18.30 น.
ผู้ป่วยห้องพิเศษ เยี่ยมได้ทุกวันเวลา

3. การรับใบสูติบัตร

ติดต่อขอรับใบรับรองการเกิดได้ที่ตึกคลอด (ตึกผู้ป่วยใน ชั้นล่าง) ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวเด็ก (บัตรโรงพยาบาล) มาด้วย แล้วให้นำหลักฐานต่อไปนี้ ไปยังเทศบาลเมืองภูเก็ต
(ต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วัน ช้ากว่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย จะต้องถูกปรับ)
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง 2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา 4. ใบรับรองการเกิดของโรงพยาบาล
หลังจากได้รับสูติบัตรแล้วให้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านตัวเองด้วย

4. การรับใบมรณบัตร

ติดต่อที่ตึกผู้ป่วยในที่ผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิต เพื่อขอรับหนังสือรับรองการตาย โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน
ที่มีชื่อผู้ตายมาด้วย ไปติดต่อที่เทศบาลนครภูเก็ต จันทร์ - อาทิตย์ เวลา (08.30-16.30 น.) และติดต่อที่สถานีดับเพลิงเวลา (16.30 - 08.30 น.) เพื่อขอรับใบมรณบัตร

5. การรับรองศพออกจากโรงพยาบาล

ยื่นแสดงใบมรณบัตร กับเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพเพื่อขอรับศพได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยนำหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย
1. ใบมรณบัตร
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับศพสำหรับศพที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ฝากศพไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจาก อุบัติเหตุต่าง ๆ ให้ติดต่อร้อยเวร ที่สถานีตำรวจ สำหรับศพที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ป่วยตาย ชราตาย ที่บ้าน ให้ติดต่อที่ว่าการเขตที่ท่านอาศัยอยู่


เข้าชม : 85725 เรื่องล่าสุดใน หมวด งานประกันสังคม - ข้อมูลทั่วไป