โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560


     สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ ขอเชิญชวนท่าน เสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมที่น้อมนําหลักการทรงงานคุณธรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน ส่งถึงสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ ในรูปแบบ Microsoft Office Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mophregion11@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1

 อ่าน : 1463
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)