[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
แพทย์พี่เลี้ยง  

 

แพทย์พี่เลี้ยงของศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต

           แพทย์พี่เลี้ยง เป็นตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลที่ต้องมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดยคาดหวังให้แพทย์พี่เลี้ยง เป็นพี่เลี้ยงในการเรียนให้กับนักศึกษาชั้นคลินิก ช่วยดูแลนักศึกษาแพทย์แทนอาจารย์
           โดยคุณสมบัติจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจจะเป็นอาจารย์แพทย์ รักการสอน สนใจการเรียนแพทย์เฉพาะทาง
           ในแต่ละปี ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ปี่ที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์พี่เลี้ยง 6 สาขา คืออายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
          ในปัจุบัน ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต มีแพทย์พี่เลี้ยงมาแล้ว 4 รุ่น  คือ
     
      รุ่นที่ 1     3 คน            
                         อายุรกรรม             1.นพ.ณัฐภัทร      ไตรสุวรรณ
                         กุมารเวชกรรม       2.พญ.ธนิตนันท์    ภาปราชญ์
                         สูติ-นรีเวชศาสตร์   3.พญ.ชาดา         บูรพศิขริน

                        
      รุ่นที่ 2     3 คน
                         อายุรกรรม             1.พญโศภิตา        อนันตมงคลกุล
                                                       2.นพ.คณิต           เต็มไตรรัตน์
                                                                             
                        กุมารเวชกรรม        1. พญ.อัจฉราพร  แม้นธนาวงศ์สิน
                                                 

      รุ่นที่ 3    7 คน
                         อายุรกรรม             1.พญ.กัญญารัตน์ นวลศรี                                                                                                     2.พญ.ฐิตินันท์  วีรจิตโอฬาร
                                                       3.พญ.ณภัชชา  เตชาธาราทิพย์
                                                       4.นพ.อรรถสิทธิ รุ่งโรจน์สาคร
                            
                        กุมารเวชกรรม        1. พญ.เกศินี      กิ่งแก้ว  
                                                      2. พญ.สกันยา โกยทรัพย์สิน   
                                                      3. พญ.ภัทริณี   ธรรมศรีสวัสดิ์ 
                                 

       รุ่นที่ 4  10 คน

                        อายุรกรรม             1.พญ.ธัญชนก ภาปราชญ์                                                                                                    2.พญ.พิชชาภรณ์ โสนุช
                                                     3.นพ.ณัฐพล ไพบูลย์พลาย้อย                                                       4. นพ.วิภพ ตันติธาดาพิทักษ์                                                                                                             

                        กุมารเวชกรรม        1. นพ. รุ่งโรจน์ มนัสปรีเปรม 
                                                      2. พญ. วรินท์ปภา  หอมหวล  
                                                      3. พญ.เหมือนแพร เจนธนากุล   

                       ศัลยกรรม                1. พญ.ชลภา ปิ่นทวีเกียรติ
                     
                       สูติ-นรีเวชกรรม        1.นพ.วิรุฬห์ ทองชุมนุม
                     
                       เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     1.นพ.ชัยกช อนุกูลกาญจน์
                          


                       
  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50