[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ประวัติความเป็นมา  

 

 


ประวัติความเป็นมา

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

         ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท mega project ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขที่จะผลิตแพทย์เพิ่มด้วยกันคือกระทรวงศึกษาโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสอนในชั้นปีที่ 1-3 หรือชั้นพรีคลินิก  และกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4-6  หรือชั้นคลินิก  โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์ร่วมกันเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

        หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาเมื่อวันที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2550 และเริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2551  โดยให้รับนักศึกษาในท้องถิ่น 3 จังหวัดคือ ตรัง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช  ปีละ 48 คนและแยกกันไปเรียนชั้นคลินิกในโรงพยาบาลตรัง 24 คน และภูเก็ต 24 คน

        ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งศูนย์แพทย์ฯ ขึ้นเมื่อวันที่  30 มีนาคม พ.ศ. 2550 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกคือชั้นปีที่ 4-6 ให้กับนักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นับเป็นศูนย์แพทย์ฯของกระทรวงสาธารณสุขลำดับที่ 31 จากทั้งหมด 37 ศูนย์ ในปัจจุบันที่จัดการเรียนสอนในชั้นคลินิกให้กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างๆตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของรัฐบาล


วิสัยทัศน์

        เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่มีคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม

 

 

    

พันธกิจ

    

        จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่มีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตแพทย์ตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ และพัฒนางานวิจัยของอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร ทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา


ตราสัญลักษณ์
  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50