[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ

เรื่อง : ฝ่าย / งาน

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3783
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

ฝ่ายบริหาร

งานนโยบายและแผน

 • จัดประชุมร่วมระหว่างศูนย์แพทย์ฯกับหน่วยงาน อื่นๆ เช่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลตรัง สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์ร่วมเพื่อชาวชนบท
 • จัดประชุมคณะกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ของโรงพยาบาล
 • จัดประชุมอาจารย์แพทย์จากลุ่มรายวิชาต่างๆ
 • จัดทำแผนและนโยบายของศูนย์แพทย์ฯ กำกับ และประเมินแผน

งานธุรการ-สารบรรณ

 • รับ-ส่งหนังสือ
 • งานการเจ้าหน้าที่

งานการเงิน-บัญชี และงบประมาณ

 • จัดทำแผนการเงินร่วมกับงานนโยบายและแผน
 • รับและจ่ายเงิน
 • ประสานงานกับฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์ร่วมเพื่อชาวชนบท
 • รายงานงบบัญชี-ประจำเดือน ประจำปี

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่

 • จัดซื้อ จัดจ้างร่วมกับฝ่ายพัสดุของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • จัดทำ รวบรวม ปรับปรุง spec  และ ทำบัญชีของพัสดุ ครุภัณฑ์
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน พัสดุ ครุภัณฑ์
 • ประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่ และหน่วยซ่อมบำรุงเพื่อดูแลรักษาครุภัณฑ์และห้องเรียน ห้องประชุม
 • ดูแล บำรุงรักษาอาคารศูนย์แพทย์
 

ฝ่าย วิชาการ

งานบริการการศึกษา

 • จัดทำปฏิทินตารางการศึกษา สนับสนุนและประสานงานการทำตารางสอนและแผนการสอนของอาจารย์แพทย์
 • จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา
 • จัดทำคู่มือนักศึกษาในทุกหัวข้อรายวิชา
 • อำนวยการเรียนการสอนในแต่ละวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร
งานทะเบียนและวัดผล
 • จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลนักศึกษา บัตรประจำตัวนักศึกษา ใบลงทะเบียนเรียน ใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรองต่างๆ โดยประสานงานกับหน่ยวทะเบียนและประเมินผลของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • จัดทำคลังข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆได้เลือกข้อสอบ และประเมินมาตรฐานข้อสอบ
 • ดำเนินการจัดสอบ ควบคุมการสอบและสอบซ่อม
 • จัดทำคะแนน วิเคราะห์ และรวบรวมผล
 • แจ้งผลการสอบและการประเมินแก่นักศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดทำสื่อการสอนทุกประเภท ตามความประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน
 • ดูแลจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และสื่อการสอนให้พร้อมในทุกชั่วโมงการสอน
 • ดูแลงานด้าน telemedicine เพื่อช่วยในการเรียนการสอนทางไกล
 • ประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุด เพื่อให้มีหนังสือ ตำรา วารสารทางการแพทย์ และสื่อต่างๆให้เพียงพอตามมาตรฐานของโรงเรียนแพทย์
 • อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ต้องการทำสื่อ เพื่อนำเสนอ 
งานพัฒนาหลักสูตร-ประกันคุณภาพการศึกษา
 • วางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินสถาบัน
 • จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในทุกปี และภายนอกทุก 5 ปี
งานพัฒนาอาจารย์แพทย์
 • จัดการประชุมวิชาการ ศึกษาอบรม ดูงานทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาให้กับอาจารย์แพทย์
 • จัดหาทุนด้านแพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาวสำหรับอาจารย์แพทย์
 • จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแพทย์
 • สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์แพทย์ ทั้งในด้านค่าตอบแทนการสอน ผลงานการสอน แต่งตำรา เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ
 

ฝ่าย กิจการนักศึกษา

งานอาคารและหอพักนักศึกษา

 • บริหารจัดการการดำเนินงานของหอพักนักศึกษาทั้ง ในด้านการจัดนักศึกษาเข้าพัก ดูแลบำรุงรักษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

 • จัดให้มีและกำกับดูแลกิจกรรมของนักศึกษาต่างๆ เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษา งานรับน้อง งานไหว้ครู งานกีฬาระหว่างสถาบัน งานเพื่อชุมชน ท้องถิ่น พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมโอวาท

งานดูแลนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา

 • จัดระบบการดูแลนักศึกษา  โดยจัดอาจารย์แพทย์เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่อง ตั้งแต่ด้านวิชาการ (การลงทะเบียน –ติดตามผลการเรียน-การปรับตัวในการเรียน) ด้านสังคม ด้านปัญหาส่วนตัวหรือครอบครัว โดยจะเป็นผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • จัดระบบรับเรื่องการร้องเรียนของนักศึกษา โดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนจากนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ และจัดการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนนั้นๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานสวัสดิการนักศึกษา   ทุนการ ศึกษา ประกันสุขภาพ

 • ดูแลในเรื่องสวัสดิการทุกด้านของนักศึกษา   เช่นสวัสดิการสุขภาพ  การประกันชีวิต ทุนการศึกษา นันทนาการ กีฬาและการออกกำลังกาย

งานระเบียบวินัย-จริยธรรม

 • ดูแลควบคุมกฎ ระเบียบ วินัยและจริยธรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ ฯ 5 อันดับล่าสุด


      รายชื่ออาจารย์แพทย์ 11 / พ.ค. / 2553
      ฝ่าย / งาน 11 / พ.ค. / 2553
      โครงสร้างองค์กร 11 / พ.ค. / 2553
      แผนงานของศูนย์ ฯ 11 / พ.ค. / 2553
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 11 / พ.ค. / 2553


  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50