[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ

เรื่อง : แผนงานของศูนย์ ฯ

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3000
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

แผนการ เตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่เรียนและที่พัก

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษามีอาคารเรียนไว้เรียน และมีที่พักที่สะดวก สบาย ปลอดภัย

เป้าหมาย
มีอาคารเรียน-หอพัก ที่อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาก่อนปี พ.ศ.2553

วิธีการพัฒนา

 1. วางแผนการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งมีที่พักนักศึกษาแพทย์และห้องเรียน
 2. กำหนดพื้นที่ศึกษารูปแบบแปลน กำหนดแบบแปลน
 3. ประกวดราคาเพื่อว่าจ้างบริษัทก่อสร้าง
 4. ดำเนินการก่อสร้าง ตามรูปแบบแปลนที่กำหนด
 5. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน หอพัก
 6. จัดระบบการจัดการบริหารหอพัก กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

 งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข  ในโครงการ mega project จำนวน 150  ล้านบาท

แผนพัฒนาและเพิ่มอาจารย์แพทย์

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์แพทย์ที่เหมาะสมในการสอน นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
 2. เพื่อให้อาจารย์แพทย์มีความรู้ในเรื่องแพทย ศาสตร์ศึกษา มีเทคนิคการสอน เตรียมการสอน รู้ถึงการวัดและประเมินผล และมีความสุขในการสอน
 3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มีผลตอบแทนที่เหมาะสม

เป้าหมาย
อาจารย์แพทย์ ร้อยละ 100 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์ศาสตร์ศึกษาเบื้องต้น
อาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบรายิชา ร้อยละ 100 มีความรู้ในเรื่องการวัดผล และประเมินผลการเรียน
อาจารย์ที่สอนนักศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการประเมินผ่านจากนักศึกษาและองค์กรภายนอก

วิธีการพัฒนา

 1. ส่งอาจารย์แพทย์ ดูงานในศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาอื่นๆที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกทีเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งมีสภาพและบริบทคล้ายๆกัน
 2. จัดอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาเบื้องต้นในโรงพยาบาล   โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
 3. เลือกสรรแพทย์ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่าง ประเทศด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและด้านอื่น ที่เป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมการเรียน การสอน
 4. จัดหาแพทย์พี่เลี้ยง  แพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ มาฝึกอบรมและปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. จัดทำโครงการ นำอาจารย์แพทย์ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์แพทย์อื่นร่วมกับศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลตรัง
 2. จัดทำโครงการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาในโรงพยาบาล ประสานงานวิทยากร
  และจัดอบรมอาจารย์แพทย์เรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาเบื้องต้นในโรงพยาบาล
 3. เมื่อมีทุนอบรมและศึกษาเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาส่ง มาจากสำนักงานบริหาร โครงการผลิตแพทย์ร่วมเพื่อชาวชนบท ให้คัดเลือกแพทย์ไปศึกษาอบรม จะสนับสนุนและประสานในการดำเนินการดังกล่าว
 4. รวบรวมความต้องการรับและจำนวนแพทย์ประจำบ้านมา ฝึกอบรมในกลุ่มงาน ของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อขอความร่วมมือไปยังสถาบันต่างๆ ในการส่งแพทย์ประจำบ้านมาฝึกอบรม

งบประมาณ
งบพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

แผนพัฒนาห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้มีห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนที่ เพียงพอและได้มาตรฐานของเกณฑ์โรงเรียนแพทย์
 2. เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวก ในการเรียน การสอนให้กับนักศึกษาและอาจารย์แพทย์

 เป้าหมาย

 1. ห้องสมุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนแพทย์
 2. มีสื่อการเรียน การสอน ที่พอเพียงในการจัดการเรียน การสอน

 วิธีการพัฒนา

 1. รวบรวมเกณฑ์ของห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ที่ได้ มาตรฐาน และหาส่วนขาด ร่วมกับสอบถามความต้องการของอาจารย์แพทย์  หลังจากนั้น จึงจัดหาสื่อการเรียนการสอนมาเพิ่มเติม
 2. จัดหาทีมงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการจัดทำสื่อการเรียน การสอน โดยขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ของโรงพยาบาลและจัดหาเจ้า หน้าที่ใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง
 3. จัดติดตั้ง ระบบการเรียนการสอนทางไกล  2 ทาง( teleconference) โดยประสานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดสรรงบประมาณให้ติดตั้งแล้วเสร็จก่อน ปี 2553
 4. จัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยดูตัวอย่างจากศูนย์แพทย์ฯอื่นๆ

 งบประมาณ
         
จากงบการจัดการเรียนการสอน
 

แผนพัฒนาทางการประเมินผลการเรียน-การสอน –ข้อสอบและการวัดผล

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การประเมินผลการเรียน การสอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์แพทย์ฯ
 2. เพื่อให้การจัดทำข้อสอบ ได้ข้อสอบที่มุ่งวัดความรู้ความสามารถที่ตรงตามหลักสูตร

เป้าหมาย
      มีข้อสอบที่เหมาะสม และสามารถผ่านการประเมินจากองค์กรภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้

วิธีการพัฒนา

 1. จัดอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล การเรียนการสอน ให้มีความรู้ในการประเมิน
 2. จัดทำแบบประเมินการเรียนการสอนโดยประสานงานกับ สำนักแพทยศาสตร์
 3. หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ได้แบบประเมินที่มีความเหมาะสม
 4. จัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายประจำปี  เพื่อหาโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุงในปีต่อๆไป
 5. จัดทำคลังข้อสอบโดยร่วมกับศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลตรัง

 งบประมาณ
        จากงบรวมของงบประมาณการดำเนินการสอน และค่าหน่วยกิตของนักศึกษา

แผนงานกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ระบบการดูแลนักศึกษาดำเนินไปด้วยดีและสามารถให้การดูแลนักศึกษา ได้ครอบคลุมและเป็นที่พอใจของนักศึกษา
 2. เพื่อตอบสนองศักยภาพของนักศึกษาในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ

เป้าหมาย

 1. นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้านตลอด 3 ปี
 2. นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของตัว เอง โดยมีโครงการอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี
 3. สามารถจัดตั้งสโมสรนักศึกษาแพทย์ได้และเป็นที่ยอมรับ

วิธีการพัฒนา

 1. ร่วมมือและประสานงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดตั้งสโมสรนักศึกษาแพทย์                  
 2. คัดเลือกอาจารย์แพทย์และจัดให้เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาของนักศึกษาแพทย์แต่ละคน
 3. สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ
 4. จัดช่องทางให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนได้

งบประมาณ
             
     จากงบดำเนินการการเรียนการสอน 
 

แผนพัฒนาการวิจัยที่สอดคล้องกับการเรียน การสอนและพัฒนาวิชาการ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เกิดการวิจัยที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน
 2. เพื่อให้อาจารย์แพทย์มีความรู้และสามารถทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ 

เป้าหมาย
      
         มีผลงานวิจัยของอาจารย์ แพทย์ในช่วงหลังรับนักศึกษามาเรียนใน 3 ปีแรก อย่างน้อย 3 งานวิจัย และหลังจากนั้นปีละอย่างน้อย 2 งานวิจัย

 วิธีการพัฒนา

 1. ร่วมกับศูนย์วิจัยที่จะตั้งขึ้นใหม่ของโรงพยาบาล สนับสนุนการทำวิจัยให้กับอาจารย์   
  แพทย์ทั้งด้านงบประมาณ ความรู้ในการทำวิจัย การเก็บข้อมูล การรายงาน และการนำเสนอ
 2. ร่วมกับสถาบันวิจัยสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ ในการทำวิจัยด้านอื่นๆที่สนับสนุนการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย

งบประมาณ

      จากงบพัฒนาอาจารย์
เกี่ยวกับศูนย์ ฯ 5 อันดับล่าสุด


      รายชื่ออาจารย์แพทย์ 11 / พ.ค. / 2553
      ฝ่าย / งาน 11 / พ.ค. / 2553
      โครงสร้างองค์กร 11 / พ.ค. / 2553
      แผนงานของศูนย์ ฯ 11 / พ.ค. / 2553
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 11 / พ.ค. / 2553


  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50