[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ

เรื่อง : ประวัติความเป็นมา

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1886
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พฤศจิกายน 2549 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกให้แก่นักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 4,5 และ6 ซึ่งหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 และเริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 หลังจากนั้นนักศึกษารุ่นแรกนี้จะมาศึกษาวิชาชั้นคลินิกตามหลักสูตร ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
       ในการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ฯนี้ จะจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา โดยร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ร่วมในการจัดทำหลักสูตร โดยมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันพี่เลี้ยง และได้รับความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท ซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการดำเนินงานในส่วนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศูนย์แพทย์ฯจะขึ้นตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ คือผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯและรองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯฝ่ายวิชาการและฝ่าย กิจการนักศึกษา ที่มีคณะกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาล ซึ่งแต่งตั้งจากหัวหน้ากลุ่มงานและฝ่ายต่างๆเป็นผู้กำกับ
ดูแล อำนวยการให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์


เกี่ยวกับศูนย์ ฯ 5 อันดับล่าสุด


      รายชื่ออาจารย์แพทย์ 11 / พ.ค. / 2553
      ฝ่าย / งาน 11 / พ.ค. / 2553
      โครงสร้างองค์กร 11 / พ.ค. / 2553
      แผนงานของศูนย์ ฯ 11 / พ.ค. / 2553
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 11 / พ.ค. / 2553


  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50