[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๖,๔๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศ

ราคากลาง

๑.สเปค(เครื่องวิเคราะห์การไหลของแก๊สพร้อมชุดปอดเทียม)

๒.สเปค(เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ)

๓.สเปค(เตียงเข็นผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน)

๔.สเปค(เครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิดคารืบอนไดออกไซด์)

๕.สเปค(เครื่องวัดค่าตัวเหลืองทางผิวหนัง : TCMB)

๖.สเปค(เตียงสำหรับตรวจอัลตร้าซาวด์และเจาะชิ้นเนื้อตรวจเต้านม)อ่าน : 264
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20-06-2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19-06-2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน (Hormone, Tumer marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19-06-2019)
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-06-2019)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (17-06-2019)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเเละเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติขนาด ๖๐ มม. (Reloads ๖๐ mm Endo Cutter Stapler) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๓๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13-06-2019)