[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


**  เอกสารประกอบการประชุม  **

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

- Pediatric Infectious Diseases  โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

- TB or Not TB 

  โดย พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล รพ.จุฬาลงกรณ์, พญ.ณัฐวรรณ เทพณรงค์ รพ.วชิระภูเก็ต, นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รพ.วชิระภูเก็ต

- แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการคิดเชื้อ HIV โดย พญ.วิภาพร นาฏาลี ทรงทวีสิน

- แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการคิดเชื้อ HIV  โดย รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

- Vaccine Armory for Under Ones โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

- ANTIBIOTIC STEWARDSHIP   โดย พญ. สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ รพ.จุฬาลงกรณ์, พญ.อรุณี กลิ่นกล่อม รพ.สุราษฎร์ธานี

- Challenging cases in pediatric Infectious Diseases โดย พญ.พิณทิพย์ สุชาติลิขิตวงศ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

- Challenge Cases in Pediatric Infectious Diseases โดย พญ.ณัฐวรรณ เทพณรงค์ รพ.วชิระภูเก็ต

- Flood and Leptospirosis in Suratthani 2017 โดย พญ.อรุณี กลิ่นกล่อม รพ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

- Dengue Virus Infection โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ, พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล รพ.จุฬาลงกรณ์

- Spot diagnosis โดย นพ.ภาคภูมิ เจนวงศ์วิโรจน์, นพ.ณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

- โรคติดต่ออุบัติใหม่ Emerging Infectious Diseases โดย พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล รพ.จุฬาลงกรณ์อ่าน : 6763
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว (16-01-2017)