[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560


     สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ ขอเชิญชวนท่าน เสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมที่น้อมนําหลักการทรงงานคุณธรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน ส่งถึงสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ ในรูปแบบ Microsoft Office Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mophregion11@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1

 อ่าน : 2709
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว (16-01-2017)