[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาชนิด CD๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 3 ม.ค. 2562 : 17:06
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อเเบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 3 ม.ค. 2562 : 17:03
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 3 ม.ค. 2562 : 17:00
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 3 ม.ค. 2562 : 16:15
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 3 ม.ค. 2562 : 14:20
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 73 รายการ
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 17:21
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดเครืองปรับอากาศชำรุด 73 รายการ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ Central Claim Center นำร่องเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:31
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนต้อนรับนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคุณเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ และคณะ ในการประชุมเชิงปฏิบัต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณมานะ รัตนยันต์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:25
คุณมานะ รัตนยันต์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมพิศ ชำนาญยนตร์ และครอบครัวคุณไพรัช เวชวนิชสนอง บริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และแผ่นรองกันเปื้อน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:24
คุณสมพิศ ชำนาญยนตร์ และครอบครัวคุณไพรัช เวชวนิชสนอง บริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และแผ่นรองกันเปื้อน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
HILTON PHUKET ACADIA RESORT & SPA มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:23
24 ธันวาคม 2561 HILTON PHUKET ACADIA RESORT & SPA มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ตามโครงการ "We are HILTON We are HOSPITALITY " สมทบเข้ากองทุนทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตลาดเกษตรกร@ไลม์ไลท์ ภูเก็ต บริจาคเงินจำนวน 13,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:19
24 ธันวาคม 2561 กลุ่มตลาดเกษตรกร@ไลม์ไลท์ ภูเก็ต บริจาคเงินจำนวน 13,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านการบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสิริพร ธราพร และคุณยุทธการ เมฆารักษ์กุล บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:17
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คุณสิริพร ธราพร และคุณยุทธการ เมฆารักษ์กุล บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพยาบาลวชิระภูเก็ต และนายแพทยเฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แถลงข่าวการ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนจากงานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:15
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตร อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณมานิต ธีรภาพพงษ์ มอบเงินบริจาค 400,000 บาท เพื่อบูรณะตึกบุญพัฒน์
โพสต์เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561 : 10:11
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คุณมานิต ธีรภาพพงษ์ มอบเงินบริจาค 400,000 บาท เพื่อบูรณะตึกบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2561 : 17:33
ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ นั้น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2561 : 17:29
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท Electromygram ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2561 : 17:25
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท Electromygram ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2561 : 17:20
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,635 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2561 : 19:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเครื่องและห้องติดตั้ง Monoplace Hyperbaric Chamber โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2561 : 19:15
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเครื่องและห้องติดตั้ง Monoplace Hyperbaric Chamber โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>