[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2562 : 19:58
จัจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๗, ๖๑๖.๒๔ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทยี  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2562 : 19:37
จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐, ๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2562 : 18:53
จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,986,900.00 บาท (สี่ล้านเก  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2562 : 18:51
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดสอบหมู่โลหิตและตรวจคัดกรองแอนติบอดีของโลหิตในผู้บริจาคโลหิต จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2562 : 11:52
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2562 : 11:50
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2562 : 11:47
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2562 : 16:25
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2562 : 20:00
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๖,๔๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ บริเวณตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น ๑ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน
โพสต์เมื่อ : 9 ม.ค. 2562 : 20:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ บริเวณตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น ๑ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศแลระบบระบายอากาศบริเวณห้องตรวจคัดแยกโรค ER (Negative Pressure Room) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 9 ม.ค. 2562 : 20:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศแลระบบระบายอากาศบริเวณห้องตรวจคัดแยกโรค ER (Negative Pressure Room) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์วทัญญู ปลายเนตร มอบเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 23:44
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านการบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท จาก นายแพทย์วทัญญู ปลายเนตร เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสุเทพ - คุณทัศไนย ตามหลวงและครอบครัว บริจาครถเข็นผู้ป่วยจำนวน 12 ตัว
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 23:42
คุณสุเทพ - คุณทัศไนย ตามหลวงและครอบครัว บริจาครถเข็นผู้ป่วยจำนวน 12 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายลมหนาว ย้อนวันวานผู้สูงอายุ 2562
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 23:38
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายลมหนาว ย้อนวันวานผู้สูงอายุ 2562 รพ.วชิระภูเก็ต” ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น6 รพ.วชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ....เด็กๆร่วมงาน “วันเด็กเเห่งชาติ” ปี 2562
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 23:31
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญ....เด็กๆร่วมงาน “วันเด็กเเห่งชาติ” ปี 2562 ในธีม อาชีพในฝันของหนู ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานอบอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พบกับซุ้มกิจกรรม และของขวัญมากมายจ้าาา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเงินจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 23:24
1 มกราคม 2562 Mr.Jeffrey Charles Isaacs นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เป็นการขอบคุณทีมแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่ทำการรักษากรณีผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน เร่งด่วน ทำให้รอดชีวิตจากกรณีดังกล่าว  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 20:22
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น 1,709,050 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 20:20
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น 1,454,089 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบเก้าบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2562 : 20:18
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น 2,161,600 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 3 ม.ค. 2562 : 17:09
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>