[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2563 : 15:59
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๑,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิ   (view: 6)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนงานของบุคลากรทางการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2563 : 13:26
รวมน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนงานของบุคลากรทางการแพทย์ #โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 24)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2563 : 12:00
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๗๙,๒๙๙.๒๐ บาท (สองล้านห้าแ   (view: 8)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ สวมหน้ากากอนามัย
โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2563 : 11:16
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดทำสื้่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อโรค   (view: 53)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 29 มีนาคม 2563
โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2563 : 07:35
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 28 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 53 ราย   (view: 85)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ Social Distance
โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2563 : 07:31
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19   (view: 57)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยพบแพทย์แล้ว
โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2563 : 07:13
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยพบแพทย์แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19   (view: 477)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2563 : 15:37
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๑,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิ   (view: 39)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2563 : 15:09
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น จังหวัดภูเก็ต ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   (view: 43)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพรัอมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลผลพยาธิสภาพปอด พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2563 : 10:45
ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพรัอมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลผลพยาธิสภาพปอด พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ นั้น   (view: 44)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2563 : 15:37
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑   (view: 37)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (DIgital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2563 : 13:13
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการปร   (view: 43)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
โพสต์เมื่อ : 24 มี.ค. 2563 : 16:02
ภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 9 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมยืนยัน 26 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีอาการรุนแรง   (view: 132)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 24 มี.ค. 2563 : 15:34
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด   (view: 50)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
งดเยี่ยมไข้ทุกกรณี
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2563 : 18:19
เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป   (view: 85)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2563 : 18:17
ช่องทางการติดต่อ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เช่น เลื่อนนัด, ผ่าตัด,รับยาเดิมไม่พบแพทย์, ขอประวัติรับยาใกล้บ้าน   (view: 416)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2563 : 15:56
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด   (view: 51)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อ และ คุณปริศนา สุวรรณ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2563 : 09:24
วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัส และเชื่อโรค จากคุณเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 2 เครื่อง   (view: 56)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2563 : 14:41
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (view: 55)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2563 : 14:21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   (view: 47)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/66 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>