[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 : 16:04
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   (view: 6)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 : 16:02
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)   (view: 6)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 : 15:59
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๓,๔๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   (view: 11)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 : 15:57
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑   (view: 5)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เช่าใช้บริการวงจรโครงข่ายเสมือนเฉพาะส่วนองค์กรแบบ IP ด้วยเทคนิคแบบ MPLS เป็นระยะเวลา 11 เดือน
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 : 15:55
ตามจังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการเช่าใช้บริการวงจรโครงข่ายเสมือนเฉพาะส่วนองค์กรแบบ IP ด้วยเทคนิคแบบ MPLS เป็นระยะเวลา 11 เดือน   (view: 4)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2563 : 13:34
ประกาศจังหวัดภูเก็ตเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเท   (view: 6)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 : 16:27
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๓,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   (view: 11)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ไก่) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 : 16:22
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ไก่) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๗๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   (view: 15)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อหมูเนื้อแดงล้วนหั่นแกง จำนวนประมาณการจะซื้อ 1,200 กิโลกรัม
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 : 14:35
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อหมูเนื้อแดงล้วนหั่นแกง จำนวนประมาณการจะซื้อ 1,200 กิโลกรัม   (view: 11)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเนื้อปลา จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 : 14:31
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อเนื้อปลา จำนวน 2 รายการ   (view: 12)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 : 14:28
ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง   (view: 8)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสต์เมื่อ : 29 ต.ค. 2563 : 13:55
ประกาศจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดมีสารสีเหลือง   (view: 15)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2563 : 15:28
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๒,๗๓๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)   (view: 37)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2563 : 15:25
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑   (view: 30)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสุนิษา แซ่ตัน และครอบครัว บริจาคเงิน 65,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2563 : 15:12
27 ตุลาคม 2563 คุณสุนิษา แซ่ตัน และครอบครัว บริจาคเงิน 65,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(ด้านบริการและวิชาการ) ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 20)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2563 : 10:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๗๒๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   (view: 26)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ โดยวิธี Real-time reverse transcription PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2563 : 11:34
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ โดยวิธี Real-time reverse transcription PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 63)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563"
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2563 : 07:00
21 ตุลาคม 2563 นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563" ในวาระครบ120ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน   (view: 42)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมสำหรับเด็ก เนื่องในวันนตสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2563 : 06:50
21ตุลาคม 2563 วันทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรมได้จัดให้บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมสำหรับเด็ก   (view: 42)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครอบครัวลิมปานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดันตา ราคา 400,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2563 : 06:39
21 ตุลาคม 2563 ครอบครัวลิมปานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดันตา ราคา 400,000 บาท เพื่ออุทิศให้คุณพ่อยงยุทธ ลิมปานนท์ ที่คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ชั้น1 อาคารหลวงพ่อแช่ม100ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 34)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/77 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>