[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โครงการ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมข้อเข่าเทียมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 17 มี.ค. 2552 : 10:34 หมวด เนื้อหา


" พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมข้อเข่าเทียม
PCT Orthopaedics โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บริบท
ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามสภาพอายุที่มากขึ้น  เป็นโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื้อรังในผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดทุกข์ทรมาน อีกทั้งอาการปวดทำให้การเคลื่อนไหวถูกจำกัด เป็นเหตุให้ผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดความไม่มั่นใจในการทำกิจวัตรประจำวันอย่างคนปกติทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพและปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อที่เรียกว่า ศัลยกรรมข้อเข่าเทียม เป็นการผ่าตัดโดยใช้ข้อเข่าเทียมทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพ จะช่วยลดความปวด ทุพลภาพ รวมทั้งแก้ไขความพิการ ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ขาโก่งผิดรูป  เพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม เพิ่มขึ้นปีละมากกว่า 10,000 ราย ปี พ.ศ.2547-2548 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรง เพื่อทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จำนวน 50-60 รายต่อปี ค่าใช้จ่ายประมาณ 85,000-150,000 บาทต่อราย จำนวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 13.25 วัน อีกทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง ต้องการการดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย จากทีมสหวิชาชีพ

วัตถุประสงค์/ ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทุกรายปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น


ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับที่ปฏิบัติได้

- ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด

100%

100%

- อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด

2.7%

3.7%

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดที่สามารถป้องกันได้

0%

1.2%
(Compartment syndrome)

- อัตราผู้ป่วยที่งอเข่าได้ 90 องศา หรือมากกว่าในวันจำหน่าย

>80%

97.7%

- อัตราผู้ป่วยหลังผ่าตัด TKA  6 เดือน สามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วย

>80%

98.85%

- จำนวนวันนอน

8 วัน

9.13 วัน

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและการปรับเปลี่ยน
การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
          1. ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ออร์โธปิดิกส์ว่ามีอาการข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรง
2. ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทุกรายต้องได้รับการประเมินจากอายุรแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดิม
3. ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการฝึกโปรแกรมฟื้นฟูสภาพจากทีมงานกายภาพบำบัด และได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก่อนผ่าตัด

การดูแลขณะอยู่โรงพยาบาล
1. มีการตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
          2. มีแผนการดูแล (care map) ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และแผนการจำหน่าย (discharge plan) ที่ชัดเจนได้มาตรฐาน
3. พัฒนาศักยภาพผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเองขณะอยู่โรงพยาบาลและเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

 

การดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่าย
1. ติดตามจากการนัดผู้ป่วยมาตรวจอย่างต่อเนื่อง : 2 สัปดาห์, 1 เดือน,  3 เดือน, 6 เดือน, 1ปี และ 2 ปี
ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
2. มีช่องทางให้ผู้ป่วยโทรศัพท์สอบถามข้อสงสัยที่หมายเลข 076-361256 หรือ 076-361234 ต่อ 2100-
2101 และ Hot line สายด่วนของโรงพยาบาล หมายเลข 076-361234 ต่อ 1222
3. ติดตามผู้ป่วย เพื่อสอบถามอาการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารทางหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้
3. นัดผู้ป่วยทำ focus group เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และติดตามคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด

ประเมินผลคุณภาพชีวิต
        เครื่องมือที่ใช้พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-BREF) หนังสือตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน ของสำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาดำเนินการ     - ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2550
กลุ่มเป้าหมาย             - ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครบ 1 ปี
ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วย โดยการสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่ม ประเมินเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อมก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ปี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ t - test (paired t - test)
          ผลการวิเคราะห์ คุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
          ก่อนผ่าตัด... ผู้ป่วยปวดเข่ามาก รับประทานยาแก้ปวดเป็นประจำ ทำกิจวัตรประจำวันได้น้อยลง ไม่สามารถเดินไกลๆได้ ทำให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนได้น้อย ต้องพึ่งพาผู้อื่น มีความเครียด นอนไม่หลับ ทุกข์ทรมาน ชีวิตไม่มีความสุข
          หลังผ่าตัด... ผู้ป่วยไม่ปวดเข่า สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น  เดินได้ไกลกว่าเดิม มีความมั่นใจ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนได้มากขึ้น ชีวิตมีคุณค่า สุขภาพจิตดีขึ้น นอนหลับ ชีวิตมีความสุข ผู้ป่วยพึงพอใจ

การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
- โครงการรักษ์สุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดอุบัติการณ์ข้อเข่าเสื่อม

สรุป
        การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ให้ประสบความสำเร็จ ผลการรักษาดี ผู้ป่วยพึงพอใจ จำเป็นต้องได้รับการดูแลร่วมกันจากทีมสหวิชาชีพ มีแนวทางการดูแลที่ชัดเจนได้มาตรฐาน โดยแต่ละส่วนต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีการประสานงานที่ดี คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ มุ่งมั่นพัฒนา ทำงานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ ผู้ป่วยปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพผู้ป่วยและญาติให้มีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง
3. ผู้บริหารโรงพยาบาลให้การสนับสนุน                                            เข้าชม : 142665 เรื่องล่าสุดใน หมวด เนื้อหา