[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพ่อหลวงปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 พ.ค. 2558 : 15:36 หมวด โครงการเด่น


ข้อมูลทั่วไป

ก.  ชื่อเจ้าของผลงาน   นายนิพจน์   ประทุมสุวรรณ   
ข.  องค์กรที่ปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-361234
ค.  ชื่อผลงาน   การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพ่อหลวง
ง.   หมวดหมู่การนำเสนอ ENV

ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา :  การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพ่อหลวง
คำสำคัญ :  ไบโอดีเซล    วีเพาเวอร์   พลังงานทดแทน
สรุปผลงานโดยย่อ :  นำน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ใช้เติมให้กับรถยนต์   ของโรงพยาบาล 2,942 ลิตร ทำให้โรงพยาบาลประหยัดเงินปี 2557 ได้เป็นเงิน  54,253.16 บาท
ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :  งานศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
สมาชิกทีม :   นายนิพจน์   ประทุมสุวรรณ   
เป้าหมาย : 

1. สร้างพลังงานทดแทนเพื่อพ่อหลวง
    2. ลดค่าน้ำมันรถของโรงพยาบาลอย่างน้อย 10%


ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมคุณภาพเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยความนิยมบริโภคอาหารทอดเพิ่มขึ้นทำให้ในแต่ละปีประเทศไทยมีการใช้น้ำมันทอดอาหารมากถึง 8 แสนตันและในการทอดอาหารมีการใช้น้ำมันทอดซ้ำทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยที่จะนำมาประกอบอาหาร  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มองเห็นว่าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อสุขภาวะของผู้บริโภค และผู้ประกอบอาหารทอดส่งผลเกิดความสูญสียมหาศาลทั้งทางด้านทรัพยากร  บุคคล  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  มีการนำน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาใช้บริโภครวมถึงการนำไปฟอกสีให้ใสแล้วนำกลับมาจำหน่าย การนำไปทาเส้นก๋วยเตี๋ยว  ซึ่งเป็นสิ่ง      ที่สร้างความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการเสนอแนะทางออกการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพสู่การผลิตไบโอดีเซลพลังงานทดแทนตามแนวทางพระราชดำหริเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพจากหน่วยงานในโรงพยาบาลเช่น  กลุ่มงานโภชนศาสตร์  ร้านสวัสดิการ    จากเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยนำมาบริจาค และได้รับบริจาคจากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 7 โรงแรม เรือนจำ ชุมชนใกล้เคียง  ร้านอาหาร             ซึ่งเป็นการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการและภาคีที่เกี่ยวข้อง   สมประโยชน์ทุกฝ่าย   ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเข้าชม : 32045 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น