[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 09:16 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

งานอาชีวเวชกรรม (Occupational Medicine) เป็นงานหนึ่งของโรงพยาบาลทั่วไป มีบทบาทในการ
ให้ความคุ้มครอง  เฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากร  และควบดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
จากสิ่งคุกคามรวมทั้งคอยปรับหรือจัดงานให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล โดยมีเป้าหมายคืองานที่ทำเพื่อคนงานทุกอาชีพ  เพื่อส่งเสริมและคงไว้เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งความเป็นอยู่  โดยมีสถานะที่ยอมรับได้ในสังคม  มีขอบเขตในการให้ บริการประชากรในวัยแรงงานทุกสาขาอาชีพ  ทั้งในและนอกโรงพยาบาล  โดยมีการดำเนินงานเชิงรุกและเชิงรับ  ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคบริการอื่น ๆ  ในโรงพยาบาล  ปัจจุบันมีอัตรากำลังงาน 6 คน  ประกอบด้วย  แพทย์วุฒิบัตรสาขาอาชีวศาสตร์ 1 คน  พยาบาลวิชาชีพ 1 คน  นักวิชาการสาธารณสุข 5 คน  และนักวิชาการศึกษา 1 คน (ลาออก ปฏิบัติงานจนถึง 25 เมษายน 2556) แบ่งลักษณะงาน  ดังนี้

 1. งานด้านบริการ
  1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการควบคุมกำกับและติดตามงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของกลุ่มงาน
  2. รับนโยบายของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงาน
  3. รับนโยบายจากคณะกรรมการ SHE2 เพื่อดำเนินงาน
 1. งานด้านบริการ
  1. งานบริการในโรงพยาบาล ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงานและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษา ,  การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ,  การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสอบสวนโรค  และ  การบาดเจ็บจากการทำงาน ,  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาชีวเวชกรรม ,  ตรวจสุขภาพประจำปี  และการตรวจตามความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล (ได้แก่ Audiometry , Vision Test , Spirometry)  
   การจัดบริการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ การเฝ้าระวังสิ่งคุกคาม การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  แสงสว่าง  เสียง  ความร้อน  ฝุ่น  สารเคมีในบรรยากาศและ         ความชื้นสัมพัทธ์  ตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มคนทำงานในสถานประกอบการตามความเสี่ยง         (เช่น Audiometry , Vision Test , Spirometry)  ที่คลินิกอาชีวเวชกรรม
  2. งานบริการนอกโรงพยาบาล ได้แก่ การให้บริการอาชีวสุขศึกษา ,Work through Survey , จัดบริการสาธารณสุขในกลุ่มคนทำงานในสถานประกอบการ , จัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม , สอบสวนโรคและควบคุมป้องกันการเจ็บป่วยจากการทำงาน
 2. ด้านวิชาการ
  1. งานค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการในงานอาชีวเวชกรรม
  2. งานฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดำเนินการให้บริการแก่สถานประกอบการต่างๆ

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ คือ

 1. ความครอบคลุมการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามความเสี่ยง
 2. การควบคุมและเฝ้าระวังสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
 3. การแก้ปัญหาภาวะสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
 4. การเฝ้าระวังปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ติดตามข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้ที่ http://www.vachiraphuket.go.th/oeh/เข้าชม : 27305 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)