[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ฝ่ายสุขศึกษาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 มิ.ย. 2556 : 20:08 หมวด หน่วยงานภายใน


ฝ่ายสุขศึกษา

  • งานบริการสุขศึกษาและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือสร้างเสริมพฤติกรรมของประชาชน ชุมชน หน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ กิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข ผลิตสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ให้บริการข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ในรูปแบบ “ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ” บนอินเตอร์เน็ต
  • เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ ศึกษาวิจัยที่เกี่ยงกับสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ให้บริการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
  • พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และประเมินรับรองคุณภาพงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพสต.) เครือข่ายให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา
  • บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
  • ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
  • พัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการดำเนินงานสุขบัญญัติแห่งชาติ ในเขตรับผิดชอบ
  • ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ( H.E.D.A ) และเชื่อมโยงกับมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (HA) มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) โดยมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี


เข้าชม : 27945 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)