[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานจักษุวิทยาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 7 มิ.ย. 2556 : 14:44 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานจักษุวิทยา

            ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยทางตา  ทุกวันในเวลาราชการ  และให้บริการรับปรึกษากรณีฉุกเฉิน ตลอด  24  ชั่วโมง  ด้านบริการ  ตรวจวินิจฉัย  ให้การรักษาและผ่าตัด  ด้วยเครื่องมือพิเศษ ดังนี้


ห้องตรวจตา

 • ตรวจตาด้วยกล้องลำแสงแคบ  (Slit  lamp)
 • ตรวจจอประสาทตาด้วย

                        - กล้องตรวจจอประสาทตาทางตรง  (Direct Ophthalmoscope)
                        - กล้องตรวจจอประสาทตาทางอ้อม  (Indirect Ophthalmoscope)
                        - กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล  (Digital Fundus camera)

 • วัดความดันลูกตา  ด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติ  (Non Contact  Tonometer)
 • ตรวจลานสายตา  (Visual  field) ด้วยเครื่องวัดลานสายตา
 • วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องวัดสายตาและค่าความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ
 • วัดความยาวลูกตาด้วยเครื่อง A – Scan
 • ตรวจภายในลูกตาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์  (B – Scan)
 • รักษาโรคต้อหิน  และโรคของจอประสาทตา  โดยใช้  LASER
 • ตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluoresceine และ ZEG ด้วยระบบเลเซอร์สแกนด้วยชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล ( Fundus Fluoresceine Angiography )

ห้องผ่าตัด

 • กล้องผ่าตัดตาส่วนหน้า และส่วนหลัง ( Microscope )
 • ผ่าตัดต้อกระจก  โดยใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง  (Phacoemulsifier machine)  และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ด้วยเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง พร้อมสลายต้อกระจก
 • เครื่องจี้ความเย็น ( Cryotherapy )

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา  ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 0-7636-1234 ต่อ 1282เข้าชม : 30645 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)