[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านศัลยกรรมทั่วไปปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2555 : 09:12 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


รายละเอียดครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านศัลยกรรมทั่วไป

 1. Sigmoidoscope
 2. เครื่องสลายนิ่ว Lithro Tripsy
 3. เครื่องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะในเด็ก Cysto-Scope for Children
 4. เครื่องส่องตรวจหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastro-Video –Scope)
 5. Laser
 6. Laparoscopic Surgery
 7. Micro-surgery
 8. Bronchoscope
 9. Gastro scope
 10. ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
 11. URS (Uretoro Renoscope)
 12. PCNL เครื่องมือสลายนิ่วในไต
 13. Choledochoscope
 14. Colonoscope
ขีดความสามารถ

 1. การผ่าตัดจุลศัลยกรรมผ่าตัดต่ออวัยวะและปลูกถ่ายเนื้อเยื่อสำเร็จ
 2. การตรวจอวัยวะภายในโดยใช้กล้องส่อง
 3. การผ่าตัด โดยใช้แสงเลเซอร์
 4. การผ่าตัดลำไส้โดยเครื่องตัดต่ออัตโนมัติ
 5. ส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยระบบวีดีทัศน์
 6. ด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
  1. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
  2. คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
  3. คลินิกศัลยกรรมประสาท-สมอง
  4. คลินิกศัลยกรรมช่องปาก และใบหน้า
  5. คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 7. มีการให้บริการห้องผ่าตัด
  1. ห้องผ่าตัดใหญ่ 6 ห้อง
  2. ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง
 8. ห้องส่องตรวจด้วยกล้อง 1ห้อง


เข้าชม : 32235 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล