[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 ก.ค. 2554 : 11:30 หมวด แรงงานต่างด้าว


ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

  1. ยื่นเอกสารในการรับนัดตรวจ
  2. เจ้าหน้าที่คัดกรองเกี่ยวกับสุขภาพแรงงาน
  3. แรงงานต่างด้าวทานยา
  4. นายจ้างรับเอกสาร ณ จุดตรวจเอกสารเพื่อแจกเอกสารให้กับแรงงาน และชำระเงิน ณ จุดการเงิน
  5. แรงงานต่างด้าวถ่ายรูป
  6. แรงงานต่างด้าวเข้าแถวเพื่อ X-RAY , เจาะเลือด, ส่งปัสสาวะ
  7. หลังจากแรงงานต่างด้าวเสร็จขั้นตอนในการตรวจสุขภาพ นายจ้างรับใบเสร็จ

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์และบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จะได้รับภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการตรวจ หรือตามที่เจ้าหน้าที่นัด

นำใบเสร็จรับเงินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตัวจริงมารับ

บริการให้คำแนะนำและนัดจองการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 076-361209เข้าชม : 152765 เรื่องล่าสุดใน หมวด แรงงานต่างด้าว