[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : เอกสาร กรณีบัตรหายปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 ก.ค. 2554 : 11:25 หมวด แรงงานต่างด้าว


เอกสาร กรณีบัตรหาย

  1. ใบแจ้งความตัวจริง โดยระบุเลข 13 หลัก เลขพาสปอร์ต ชื่อภาษาไทย ชื่อตามพาสปอร์ต ชื่อนายจ้างตามบัตรประกันสุขภาพ
  2. สำเนาใบโควต้านายจ้าง ณ ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  3. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  4. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
  5. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง
  6. ใบมอบอำนาจ(รับจากเจ้าหน้าที่ห้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศุภนิมิต)
  7. สำเนาใบ ทร.38/1 ณ ปัจจุบัน
  8. สำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีรูป)
  9. สำเนาใบรับคำขอพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินจากจัดหางาน
  10. สำเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล (ถ้ามี)

เอกสารนายจ้าง สถานประกอบการ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับเข้าชม : 85135 เรื่องล่าสุดใน หมวด แรงงานต่างด้าว