[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 ก.พ. 2553 : 10:56 หมวด ข้อมูลสาธารณสุขภาคใต้


ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมือ พุทธศักราช 2537 ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ ณ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประวัติ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

โดยมีภาระกิจหลักคือการสอนชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก่นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเริ่มรุ่นแรกในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

โดยใช้อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในการสอนชั้นคลินิกเป็นหลัก โดยใช้รายวิชาแหมือนกับรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการแพทย์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการจากห้องสมูดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์แพทย์และบุคคลากรด้านแพทยศาสตรศีกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ในการร่วมผลิตแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท เพื่อดูแลโครการดังกล่าว

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ซึ่งลักษณะพิเศษของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือคัดเลือกนักเรียนให้เรียนในภูมิภาคและให้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม กระจายโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์มากขึ้น

[แก้] หลักสูตรการศึกษา

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

[แก้] ระยะเวลาในการศึกษา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

[แก้] การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[แก้] อ้างอิง

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่นเข้าชม : 72005 เรื่องล่าสุดใน หมวด ข้อมูลสาธารณสุขภาคใต้