[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.วชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดบริการ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประกอบไปด้วย คลินิกแพทย์แผนไทย, คลินิกแพทย์แผนจีน, คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เริ่ม 28 มกราคม 2563
(อ่าน : 3296)

งานห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้บริการรักษา ตรวจ วินิจฉัยโรคด้วยการผ่าตัดและการส่องกล้องระบบต่างๆ ตามศักยภาพของโรงพยาบาลตติยภูมิ แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชม.
(อ่าน : 2660)

งานทันตกรรมสำหรับเด็ก

ให้บริการทันตกรรมแบบพร้อมมูลในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี
(อ่าน : 2690)

งานสังคมสงเคราะห์

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม
(อ่าน : 4874)

งานประกันสุขภาพ (งานบัตรทองและงานประกันสังคม)

งานประกันสุขภาพ (งานบัตรทองและงานประกันสังคม)
(อ่าน : 8091)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(อ่าน : 3630)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

พัฒนาระบบบริการและงานวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องโดยบุคลากร ที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
(อ่าน : 7717)

กลุ่มงานจิตเวช

ให้บริการบำบัดรักษาด้านจิตเวช สุขภาพจิต และผู้ติดสารเสพติดด้วยความรวดเร็วมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ประทับใจของผู้รับ บริการ รวมทั้งมุ่งพัฒนางานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิต โดยประสาน ความร่วมมือจากพันธมิตรเครือข่ายและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
(อ่าน : 8716)

กลุ่มงานการพยาบาล

มีหน้าที่บริหารจัดการให้มีการบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ บนพื้นฐานจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และผู้รับบริการพึงพอใจ
(อ่าน : 3299)

กลุ่มงานทันตกรรม

ให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง ทันตกรรมในโรงเรียน ชุมชน และอื่น ๆ
(อ่าน : 9107)

ฝ่ายโภชนาการ

ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียม และการผลิตอาหาร รวมทั้งการบริการอย่างมีคุณภาพ อาหารสะอาด ปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด และสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกระดับ
(อ่าน : 5099)

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป และเฉพาะสาขา คัดกรอง ทำแผลฉีดยา ให้สารน้ำ ให้เลือด ตรวจสุขภาพประจำปีบุคคลทั่วไปและผู้ประกันตน รวมทั้งตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด คลินิกนมแม่ รับผู้ป่วยนอนรัก
(อ่าน : 3041)

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

ประกอบด้วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค งานเซลล์วิทยา การชันสูตรศพ
(อ่าน : 3471)

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

ลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานหลัก ของห้องปฏิบัติการคือ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ มีการให้บริการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะและสิ
(อ่าน : 3956)

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

งานอาชีวเวชกรรม (Occupational Medicine) เป็นงานหนึ่งของโรงพยาบาลทั่วไป มีบทบาทในการ ให้ความคุ้มครอง เฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากร และควบดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย จากสิ่งคุกคามรวมทั้งคอยปรับหรือจัดงานให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล โดยมีเป้าหมายคื
(อ่าน : 2798)

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประกอบด้วย งานรักษาพยาบาลชุมชน, งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยา และงานบริการสุขภาพชุมชน
(อ่าน : 10939)

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกระดับความรุนแรง ตลอด 24 ชั่วโมง ในและนอกโรงพยาบาล โดยมาตรฐานบุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต คงไว้ซึ่งอวัยวะและหน้าที่ โดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน
(อ่าน : 3095)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม ประกอบด้วยงานด้าน เภสัชกรรมบริการ งานด้านเภสัชกรรมคลินิก Clinical Pharmacy งานบริหารเภสัชภัณฑ์ งานผลิตยา งานให้บริการข้อมูลด้านยา (DIS)
(อ่าน : 5154)

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, งานกายภาพบำบัด, งานกิจกรรมบำบัด, งานกายอุปกรณ์, งานแพทย์แผนไทย
(อ่าน : 4941)

งานประชาสัมพันธ์

รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล คือ การพัฒนาระบบงาน การประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล การนำผลที่ได้จากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลไปใช้ประโยชน์
(อ่าน : 4774)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>