[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านศัลยกรรมทั่วไป

รายละเอียดครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านศัลยกรรมทั่วไป
(อ่าน : 2070)

ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านรังสีวิทยา

รายละเอียดครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านรังสีวิทยา
(อ่าน : 1823)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา 2

ผู้รับบริการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตรวจทันตกรรม, บริการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ได้ที่สาขา 2 ตั้งอยู่ที่สี่แยกเจ้าฟ้าปฏิพัทธ์ เปิดให้บริการวันที่ 4 มกราคม 2554
(อ่าน : 21660)

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ระหว่างปี 2548 - 2558
(อ่าน : 8917)

แผนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แสดงตำแหน่งที่สามารถจอดรถยนต์ได้

แผนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แสดงตำแหน่งที่สามารถจอดรถยนต์ได้
(อ่าน : 12822)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 61165)

แผนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แผนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 14334)

การยกฐานะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์

การยกฐานะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์
(อ่าน : 5234)

ผังองค์กร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ 3.1 ขนาด 503 เตียง
(อ่าน : 29127)

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท
(อ่าน : 24257)

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558
(อ่าน : 21075)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ตัวชี้วัด/เข็มมุ่ง/กลยุทธ/ค่านิยม ปี 2557-2560

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแพทย์ในปี 2560 บุคลากรในองค์กรมีคุณค่า ชาวประชาสุขใจ
(อ่าน : 14835)

แนะนำโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สร้างในปี พ.ศ. 2449 โดย พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าคหบดีชาวภูเก็ต ให้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสุขาภิบาล" ขึ้นตรงต่อเทศาภิบาลตั้งอยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่เศษ ถนนโกมารภัจจ์
(อ่าน : 17595)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 19015)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
(อ่าน : 7201)

ข้อมูลสถิติทางคลินิกที่น่าสนใจของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เช่น โรคของผู้ป่วยนอกที่มีความสำคัญ* 5 อันดับแรก
(อ่าน : 2974)

การฝึกอบรมหรือการเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม

สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 3583)

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ระบบบริการการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต มีเครือข่ายโรงพยาบาล 6 แห่ง
(อ่าน : 13585)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>