[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การยกฐานะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 พ.ย. 2561 : 16:27 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


การยกฐานะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์

ตามหนังสือที่ สธ. 0201.032/ว177 และหนังสือที่ สธ.0201.032/ว236 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งผลการจัดระดับสถานบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข จำนวน 30 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปซึ่งมีผู้รับบริการจำนวนมาก จำนวน 5 แห่ง เพื่อจัดระดับให้เป็นสถานบริการระดับตติยภูมิ 3.1 นั้น เนื่องจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลทั่วไป
1 ใน 5 แห่ง ที่ได้รับการจัดระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ 3.1 ในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นเพื่อให้โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง สามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้เป็นตัวแทนหลัก
ในการประสานงานกับโรงพยาบาลอีก 4 แห่ง ขอให้กระทรวงได้พิจารณายกฐานะโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ตามหนังสือ ที่ภก 0027.201/2630 ลงวันที่ 24 มีนาคม 251 โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ของประทศไทย มีการลงทุนในภาคเอกชนสูง รวมทั้งมีการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 3 แห่ง (4 แห่งในปลายปี 2551) ในส่วนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลเป็นทั่วไประดับตติยภูมิ 3.1 มีเตียงจริง 503 เตียง มีอัตรากำลัง 1,375 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 592 คน ลูกจ้างประจำ 119 คน ลูกจ้างชั่วคราว 664 คน ประชากรในความรับผิดชอบตาม GIS จำนวน 1,115,666 คน ให้บริการประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต และรับการส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดพังงา กระบี่ และระนอง บางส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย ต่างชาติ และแรงงานต่างด้าว จากการที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลสามารถเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ , อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอัตรากำลังแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา มีการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Excellent Center โดยการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ (ระดับ 4) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาขึ้น โดยเริ่มรับนักศึกษาแพทย์ไปแล้วในปีการศึกษา 2551

นอกจากนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยังมีจุดเด่นในเรื่องของ งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เกิดโรคจากการดำน้ำและโรคอื่นๆ
ที่ต้องการการรักษาเสริมด้วยออกซิเจนความกดดันสูง ด้วยเครื่องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (Hyperbaric Chamber) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวประเทศรู้สึกปลอดภัย มั่นใจ เมื่อมาท่องเที่ยวดำน้ำ (Scuba Diving) ทางทะเลภาคใต้ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลชาวประมงพื้นบ้านที่ดำน้ำหาปลา (ชาวไทยใหม่) ซึ่งดำน้ำลึกแบบใช้สายส่งอากาศจากเครื่องอัดอากาศโดยตรง (Surface Supply Diving) อีกทั้ง
ยังเตรียมพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งานสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล งานสำรวจใต้น้ำของอุทยานแห่งชาติทางทะเล งานกู้เรือจม งานวางสายเคเบิลหรือท่อใต้น้ำ งานยุทธวิธีทางทหาร
งานวางท่อทำแนวปะการัง เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดโรคจากการดำน้ำ (โรคน้ำหนีบ) จำเป็นต้องรักษาด้วย ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงเท่านั้น เป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมในการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ดังนั้น ด้วยความพร้อมในหลากหลายด้าน หากได้มีการยกฐานะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ก็จะสามารถขอรับการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ เหมือนเช่นโรงพยาบาลศูนย์อื่นๆ
และมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้เทียบเท่าระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตด้วย

 เข้าชม : 64735 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล