[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ข้อมูลบุคลากรปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 29 ม.ค. 2562 : 14:20 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 2,298 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562)
2. จำแนกเป็น :

- ข้าราชการ 765 คน ร้อยละ 33.29
- ลูกจ้างประจำ 48 คน ร้อยละ 2.09
- พนักงานราชการ 34 คน ร้อยละ 1.47
- ลูกจ้างชั่วคราว 644 คน ร้อยละ 28.02
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 807 คน ร้อยละ 35.11

 

 ตารางที่ 1 : แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของสาขา

สาขา

ปฏิบัติงานจริง : คน

ไปช่วยราชการ

มาช่วยราชการ

ข้าราชการ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

ตาม
จ.18

ปฏิบัติ
งานจริง

แพทย์

153

130

-

-

9

-

3

20

ทันตแพทย์

22

20

-

-

-

-

1

2

เภสัชกร

44

42

-

-

1

2

2

2

พยาบาลวิชาชีพ

434

421

-

-

80

56

13

3

พยาบาลวิสัญญี

27

27

-

-

-

-

-

-

พยาบาลเทคนิค

7

7

-

-

72

-

-

-

นักเทคนิคการแพทย์

16

15

-

-

9

4

1

-

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

1

2

-

1

11

-

-

นักวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

1

-

-

นักรังสีการแพทย์

3

3

-

-

-

-

-

-

นักกายภาพบำบัด

12

12

-

-

3

4

-

-

นักกิจกรรมบำบัด

2

2

-

-

-

2

-

-

นักวิชาการสาธารณสุข

7

7

2

-

16

32

-

-

นักโภชนาการ

2

2

1

-

-

1

-

-

นักสังคมสงเคราะห์

1

1

1

-

-

2

-

-

นักจัดการงานทั่วไป

2

2

-

-

10

25

-

-

นักวิชาการพัสดุ

1

1

1

-

2

1

-

-

นักวิชาการสถิติ

1

1

1

-

-

1

-

-

นักวิชาการเงินและบัญชี

2

2

1

-

1

12

-

-

นักทรัพยากรบุคคล

1

1

2

-

-

4

-

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

-

1

-

2

1

-

-

นักจิตวิทยา

-

-

3

-

5

3

-

-

นักประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

7

10

-

-

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

4

2

-

-

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

-

-

-

-

1

2

-

-

นักวิเทศสัมพันธ์

-

-

-

-

1

1

-

-

นักวิชาการศึกษา

-

-

-

-

1

5

-

-

เจ้าพนักงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

2

2

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

2

2

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

1

-

-

1

19

-

-

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

15

15

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

4

4

-

-

-

1

-

-

เจ้าพนักงานพัสดุ

2

2

-

-

1

17

-

-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

8

7

-

-

1

1

1

-

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

11

10

-

-

1

2

1

-

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

16

16

-

-

2

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ

3

3

-

-

8

24

-

-

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

3

3

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1

1

-

-

1

16

-

-

นายช่างเทคนิค

2

2

1

-

-

14

-

-

นิติกร

-

-

1

-

-

-

-

-

แพทย์แผนไทย

2

2

-

-

2

2

-

-

อื่นๆ

-

-

3

48

370

519

-

-

รวมทั้งหมด

813

765

34

48

644

807

27

29

 

ตารางที่ 4 : แสดงจำนวนพยาบาลวิชาชีพจำแนกตามความชำนาญเฉพาะทาง ( 33 สาขา / 131 คน )

 

สาขา

Full time

สาขา

Full time

- พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

7

 - การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

1

- พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำ

4

 - การพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด

1

- การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี    
และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

6

 - การพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด
  (สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

1

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

12

 - พยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาประสาทศัลยศาสตร์

1

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

3

 - การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ

2

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

5

 - พยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร

3

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)

2

- การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

3

- การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 

6

- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

1

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

3

- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (นานาชาติ)

1

- การพยาบาลไอ ซี ยู

1

- การพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลโรคติดเชื้อ

1

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจในเด็ก

2

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

4

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤต

2

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

4

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็ก

1

- การบริหารพยาบาล

16

- การพยาบาลทางประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์

10

- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

11

- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

5

- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

3

- เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล)

7

- การพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ

1

- สาขาการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วย   เอช ไอ วี/ เอดส์ 

1

 

 

ข้อมูล  ณ    30 มกราคม 2562

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่     เข้าชม : 314815 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล