[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ตัวชี้วัด/เข็มมุ่ง/กลยุทธ/ค่านิยม ปี 2559-2568ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มี.ค. 2562 : 09:50 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


 

วิสัยทัศน์ (vision) ของโรงพยาบาล
  ศูนย์การแพทย์ชั้นนำและการสาธารณสุขระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ (mission) 

  1. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางชั้นสูงครบทุกสาขาที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  2. สถานบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขระดับนานาชาติ
  3. บริหารจัดการระบบสุขภาพร่วมกับเครือข่ายให้เป็นเอกภาพแห่งภูเก็ตมหานคร
  4. พัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

 

เป้าหมาย (Goals)

  1. เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ / นานาชาติ
  2. SMART HOSPITAL
  3. บุคลากร เก่ง ดี มีสุข
  4. GREEN AND CLEAN HOSPITAL

 

​ค่านิยม (Core Value) : “ VACHIRA”

V = Visionary Leadership, Victory : มองการณ์ไกล, มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

A = Agility, Alliance :  ระบบยืดหยุ่น ปรับตัวได้, มีภาคีเครือข่าย

C = Customer Focus : ใส่ใจผู้รับบริการ

H = Holistic Heath Care  : ดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

I = Individual Commitment & International Service : มุ่งมั่น ร่วมใจให้บริการ ในระดับสากล

R = Research & Development , Responsibility : เน้นวิจัย และพัฒนา, รับผิดชอบต่องาน วิชาชีพและสังคม

A = Acceptability : ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

 

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH Core Valueเข้าชม : 199695 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล