[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องครั้งแรกโดยใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านช่องไขสันหลังปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 14 ต.ค. 2563 : 11:38 หมวด ผลงานวิจัย/เอกสารทางวิชาการ


ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องครั้งแรกโดยใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านช่องไขสันหลัง: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
The Effects of Methodical Information of Anxiety in First Cesarean Surgery by Spinal Anesthesia: Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
กรรณิการ์ สะสิสุวรรณ, พยบ.*
รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, ปร.ด.(การพยาบาล)**

 

ดาวน์โหลดเข้าชม : 2405 เรื่องล่าสุดใน หมวด ผลงานวิจัย/เอกสารทางวิชาการ