[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามล่างด้านซ้าย (Wanlayaporn Kittithonkun)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 24 ก.ค. 2563 : 00:08 หมวด ผลงานวิจัย/เอกสารทางวิชาการ


รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามล่างด้านซ้าย (Wanlayaporn Kittithonkun)

บทคัดย่อ
รายงานผู้ป่วยเพศหญิง  อายุ 40  ปี  มารับการรักษาคลองรากฟัน เนื่องจากมีอาการปวดฟันกรามล่างซ้ายซี่ 36  ได้รับการวินิจฉัยซี่ 36 Symptomatic irreversible pulpitis with symptomatic apical periodontitis  จากการตรวจในช่องปากและการประเมินภาพรังสี พบฟันซี่ 36 ทำครอบฟันมาแล้ว 2 ปี ไม่มีรอยผุใต้ครอบฟัน  เคาะเจ็บ ไม่มีอาการบวม และไม่พบรอยโรครอบปลายรากฟัน จึงวางแผนการรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟัน  ภายหลังการรักษาคลองรากฟัน พบว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดใดๆ ภาพถ่ายทางรังสี ไม่พบรอยโรครอบปลายรากฟัน และจากการติดตามผลการรักษา 10 เดือน พบว่า ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันซี่ 36ได้ดี ไม่มีอาการปวดและไม่มีพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟันเข้าชม : 5315 เรื่องล่าสุดใน หมวด ผลงานวิจัย/เอกสารทางวิชาการ