[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 09:23 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  งานหลัก
ของห้องปฏิบัติการคือ  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้  โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจมีการให้บริการเจาะเลือด  เก็บปัสสาวะและสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ  แก่ผู้ป่วยนอก  กระบวนการเตรียมสิ่งส่งตรวจ  กระบวนการตรวจวิเคราะห์  ซึ่งเป็นงานใหญ่และแบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ  เช่น  การเตรียมน้ำยาและสารเคมีที่ใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์  การควบคุมคุณภาพทั้ง  Internal Quality control  และ  External Quality Assurance  การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ  การตรวจสอบผล  และกระบวนการการรายงานผลการตรวจให้ถึงมือผู้ใช้บริการ  และในปัจจุบันนี้        ยังต้องมีกระบวนการการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้  ในกรณีที่เกิดปัญหา

การปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์แบ่งเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1.  งานด้านเคมีคลินิก
           ทำการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี เช่น ตรวจหาน้ำตาล การตรวจน้ำตาลย้อนหลัง (Hemoglobin A1C)
ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile) ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจ Microalbumin ในปัสสาวะ เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะไตเสื่อมระยะเบื้องต้น การตรวจการทำงาน
ของต่อมไทรอยด์ และอื่น ๆ

2.  งานด้านโลหิตวิทยา
           เป็นการตรวจวิเคราะห์  ความเข้มข้นของเลือด  จำนวนเม็ดเลือดแดง  จำนวนเม็ดเลือดขาว       จำนวนเกร็ดเลือด  การแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว  การดูลักษณะของเม็ดเลือดแดง  วิเคราะห์กระบวนการแข็งตัวของเลือด  อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง  ตรวจหามาลาเรีย  ตรวจหาพยาธิโรคเท้าช้างและอื่นๆ

3.  งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
           ทำการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ  อุจจาระ  และน้ำจากส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะแบ่งเป็น  การตรวจทางกายภาพ  การตรวจทางเคมี  และการตรวจดูเซลล์ต่าง ๆ  ในตะกอนปัสสาวะโดยด้วยกล้องจุลทรรศน์  การตรวจอุจจาระเพื่อหาปาราสิต  การตรวจหาเลือดที่ซ่อนเร้นในระบบ         ทางเดินอาหาร  การตรวจหาสารรีดิวซิ่งในอุจจาระเด็ก  การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ  การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
โดยวิธีคัดกรองเบื้องต้น  และอื่น ๆ

4.  งานด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
           ทำการตรวจวิเคราะห์ทางซีโรโลยี  อันได้แก่  การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคซิฟิลิส  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนก ตรวจคัดกรองโรคไข้เลือดออก  โรคไวรัสตับอักเสบ  เอ  บี  ซี  การตรวจหาปริมาณสารบ่งชี้มะเร็ง ชนิดต่าง ๆ  (Tumor markers) การตรวจวิเคราะห์หาจำนวนเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆ
(CD4 & T-lymphocyte subset)  และอื่น ๆ

5.  งานด้านจุลชีววิทยาคลินิก
           ทำการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรีย ขั้นต้น (Direct Examination) โดยวิธีย้อมสีทนกรดเพื่อตรวจหา
เชื้อวัณโรค (Acid fast bacilli)  ตรวจย้อมสีแยกชนิดแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ  ตรวจหาเชื้อรา
จากสิ่งส่งตรวจ  โดยมีการขูดผิวหนัง  เพื่อตรวจหาเชื้อราจากส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย   และอื่น ๆ

6.  งานด้านอณูชีววิทยา
           ทำการตรวจวิเคราะห์ทางด้าน Molecular Biology ได้แก่ HIV Viral load และ HBV Viral load

7.  งานธนาคารเลือด
           รับบริจาคและตรวจโลหิตบริจาคเทียบเท่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย  อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยและจัดหาโลหิตอย่างเป็นระบบ  รณรงค์เรื่องการบริจาคโลหิตเพื่อให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยทั่วไป

           กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์
ทางห้อง ปฏิบัติการ  โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค  ติดตามการรักษา  และพยากรณ์โรคของแพทย์และใช้ในการประเมินสภาวะสุขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีเจตจำนง  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยมีเป้าหมาย  ให้ผู้รับบริการทุกคนได้รับผล
การตรวจวิเคราะห์ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และได้มาตรฐาน  มุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในอนาคตเข้าชม : 39565 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)