[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 มิ.ย. 2556 : 20:14 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
            ประกอบด้วย  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, งานกายภาพบำบัด,  งานกิจกรรมบำบัด,  งานกายอุปกรณ์,  งานแพทย์แผนไทย 

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู    ให้การตรวจประเมินและวางแผนการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

งานกายภาพบำบัด  (Physical  Therapy)
ให้การบำบัดความบกพร่องของร่างกาย  ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ  การป้องกันการแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย   รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย   และจิตใจ 
ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด

                        เวลาราชการ                    เวลา      08.30  -  16.30  น.
                        นอกเวลาราชการ              เวลา      16.30  -  20.00  น.
                        วันเสาร์  -  อาทิตย์            เวลา      08.30  -  16.30  น.

1.  ประเภทของผู้ป่วยที่ให้บริการ  ได้แก่

 • ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  เช่น  ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ, ปวดหลัง, ปวดคอ, ปวดไหล่,  ปวดเข่า  เป็นต้น
 • ผู้ป่วยทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ป่วยเด็กสมองพิการและพัฒนาการช้า
 • ผู้ป่วยทางระบบประสาท  เช่น  อัมพาตครึ่งซีก, อัมพาตครึ่งท่อนล่าง
 • ผู้ป่วยโรคระบบอื่น ๆ เช่น  เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง
 • ผู้ป่วยสูงอายุ
 • ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนพักฟื้นเป็นเวลานาน
 • บริการเครื่องช่วยเดินในผู้ป่วยภาวะกระดูกหัก

2.  งานส่งเสริมสุขภาพในคลินิกผู้สูงอายุ
3.  บริการเครื่องออกกำลังกายแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
4.  กิจกรรมสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (Home  Health  Care)
5.  บริการเครื่องช่วยผู้พิการจากศูนย์สิรินธร
6.  เป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิกแก่นักศึกษากายภาพบำบัด
7.  สอนโยคะ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30                              

งานกิจกรรมบำบัด / อาชีวบำบัด  (Occupational  Therapy)
            เป็นการบำบัดรักษาโดยให้ผู้ป่วยกระทำกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม  เพื่อส่งเสริม  ป้องกัน  บำบัดรักษา  และฟื้นฟูสภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  แก่ผู้รับบริการที่บกพร่องทางด้านความสามารถ
เพื่อให้ผู้รับบริการกลับไปดำรงชีวิตประจำวัน  โดยพึ่งพาบุคคลอื่นน้อยที่สุด

            เวลาราชการ        จันทร์  -  ศุกร์                  เวลา      08.30  -  16.30  น.
            นอกเวลาราชการ  จันทร์  -  ศุกร์                  เวลา      16.30  -  20.00  น. (คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ)
                                    เสาร์   -  อาทิตย์              เวลา      08.30  -  16.30  น. (คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ)

 1. ประเภทของผู้ป่วยที่รับผิดชอบ ได้แก่

 • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
 • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์และจิตใจ
 • ผู้ป่วยเด็ก  ได้แก่

-  กลุ่มพัฒนาการล่าช้า  (Delayed  Development)
-  กลุ่มสมองพิการ  (Cerebral  Palsy)
-  กลุ่มออทิสติก  (Autistic  child)
-  กลุ่มดาวน์ซินโดรม  (Down’ s  syndrome)
-  กลุ่มบกพร่องทางด้านการเรียน  (Learning  disabilities)
-  กลุ่มบกพร่องทางด้านสติปัญญา  (Mental  Retardation)
-  กลุ่มพิการแต่กำเนิด  (Congenital  abnormality)
-  กลุ่มที่มีความบกพร่องทางด้านการดูด  การกลืน  การเคี้ยว

 • ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมบางประเภท

2. งานส่งเสริมสุขภาพในคลินิกวัยทอง

งานกายอุปกรณ์  (Orthosis)
            เป็นงานบริการ  กายอุปกรณ์เสริมและเทียม  ให้กับผู้ป่วย

งานแพทย์แผนไทย  (Thai Traditional  Medicine)

            ให้การตรวจวินิจฉัยโรค  บำบัดรักษา  และฟื้นฟูสภาพร่างกาย  ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
โดยวิธีหัตถการบำบัด  และการประคบสมุนไพร
            เวลาราชการ        จันทร์  -  ศุกร์                  เวลา      08.30  -  16.30  น.

การให้บริการ
- การนวดน้ำมันเพื่อการรักษา                - การนวดรักษา
- การนวดเพื่อสุขภาพ                          - การนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ
- การนวดฝ่าเท้า                                 - การประคบสมุนไพร

ประเภทของผู้ป่วยที่ให้บริการ

 • กลุ่มอาการปวด  บวม  เคล็ด  ขัดยอก
 • ภาวะข้อยึด  ข้อแพลง
 • ภาวะทางจิตใจ

คลินิกฝังเข็ม

 • ให้บริการวันจันทร์  เวลา  13.00  -  16.30  น.  และวันพุธ, วันศุกร์    เวลา  08.30  -  12.00  น.

ประเภทของผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลัน เช่น โรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เส้นประสาท  และปวดเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยระบบประสาท
 • โรคภูมิแพ้, ท้องผูก / ท้องเสียเรื้อรัง,  นอนไม่หลับ


เข้าชม : 43145 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)