[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านอาชีวเวชกรรมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2555 : 11:17 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านอาชีวเวชกรรม
 1. เครื่องตรวจการมองเห็น
 2. เครื่องวัดความเข้มแสง
 3. เครื่องวัดความร้อน
 4. เครื่องวัดระดับเสียง
 5. เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน
 6. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

ขีดความสามารถ

 1. เครื่องตรวจการมองเห็น :ใช้ในการวัดสายตา ความผิดปกติของการมองเห็น เช่น ตาบอดสี
 2. เครื่องวัดระดับความเข้มแสง : การจัดความเหมาะสมของแสงสว่างที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น โต๊ะทำงาน หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แสงสว่างภายในห้องทำงาน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ความคิดการตัดสินใจ สุขภาพตา
 3. เครื่องวัดความร้อน :ระบบการทำงานที่ต้องอยู่กับเครื่องจักรหรือห้องทำงานที่เกี่ยวกับความร้อนอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือไม่
 4. เครื่องวัดระดับเสียง :ความเสียงที่เกิดจากสถานที่ทำงานกิจกรรม ซึ่งต้องมีระดับเสียงที่เหมาะสม โดยมีเครื่องมือวัดเข้าไปตรวจวัด
 5. เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน  :ตรวจการได้ยินระยะใกล้และไกลตามความเหมาสมและสามารถต่อยอดของการเกิดโรคจากการได้ยินได้
 6. เครื่องวัดสมรรถภาพปอด  :ความผิดปกติอาการต่างๆ ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ และทำงานที่เสี่ยงต่อปอดเป็นอันตราย


เข้าชม : 32545 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล