[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านสูตินรีเวชกรรมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2555 : 09:42 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านสูตินรีเวชกรรม

 1. Calposcope
 2. LEEP
 3. Ultrasound
 4. Fetal - monitor

ขีดความสามารถ
 1. ให้บริการรับฝากครรภ์ งานวางแผนครอบครัว งานผู้ป่วยใน – ผู้ป่วยนอก งานคลินิกพิเศษ
 2. มีคลินิกให้บริการ
  • คลินิกวัยทอง
  • คลินิกตรวจเลือดก่อนสมรสและมีบุตร
  • คลินิกตรวจหลังคลอด
  • ตรวจผู้ป่วยทั่วไปทางสูติ – นรีเวชกรรม
  • คลินิกนมแม่ (มีเว็บไซต์ www.vachiraphuket.go.th/breastfeeding/)
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก
  • วางแผนครอบครัว
  • งานห้องคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. รับปรึกษาโรคทางสูติ – นรีเวชกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 5. ตรวจทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือพิเศษ
 6. คลินิกฝากครรภ์


เข้าชม : 31985 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล