[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 2 ธ.ค. 2560 : 11:54 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล

2549

 • โล่ห์รางวัล หอผู้ป่วยดีเด่นในการสนับสนุนการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
 • โล่ห์รางวัล โครงการนู๋อยู่รอด นู๋ปลอดภัย จากงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล
  ประจำปี 2549 และงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
  จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
 • เกียรติบัตร ผลงานเรื่อง Study on the Effect of Carboxymethylchitosan Dressing
  on the Healing Thickness Skin Loss Wound ในการประชุมบาดแผลโลกครั้งที่ 16
  ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
 • เกียรติบัตร ผลงานเรื่อง The Management of Wounds Caused by Tsunami at Vachira Phuket Hospital ในการประชุมบาดแผลโลกครั้งที่ 16 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
 • เกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์เนื่องในโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย เรื่อง "การบำบัดรักษาของโรงพยาบาล และการสนับสนุนทางสังคม กับการเลิกใช้ยาบ้า : ศึกษากรณีโรงพยาบาลภาคใต้" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

 • เกียรติบัตร โครงการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำได้รับรางวัลที่ 1 = กพร. 93.04 %
 • โครงการสายธารความหวังของเด็กไทย “ Wishing Well Project”
 • โครงการจิตอาสา : ชมรมผู้บริจาคโลหิต
 • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • โรงเรียนแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2551

 • เกียรติบัตร โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง จากกระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศเกียรติคุณ รับรองการผ่านบันไดขั้นที่ 2 HA
 • โล่ห์รางวัล E – Claim System
 • รางวัลดีเยี่ยม การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการรักษาพยาบาล
 • รางวัล ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ปี 2551 ระดับดีเด่น : สปสช.
 • รางวัลชนะเลิศ การจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อการบริหาร โรงพยาบาลระดับเขต 15,17
 • รางวัลชนะเลิศ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโครงการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขปี 2551
 • รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการให้บริการสำหรับประชาชน “ เครื่องส่องไฟขนาดเล็กสำหรับรักษาภาวะเหลืองในทารกแรกเกิดขนาดเล็ก ”
  (In crib phototherapy) จากสำนักงาน กพร.
 • รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ระดับดีเด่น ประเภทกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง หลายส่วนราชการ “ โครงการ คลอดผาสุก ” จากสำนักงาน กพร.
 • ผลงานคุณภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในเวที HA Forum ครั้งที่ 9
  • เรื่อง ชวนกันหย่า ( O2 )ตาจะได้สว่าง
  • เรื่อง การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเทียม (TKA)
  • เรื่อง Noise and Music ความเหมือนที่แตกต่าง
  • เรื่อง การเฝ้าระวังและการจัดการเชื้อ Legionella ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  • โครงการประเมินการดำเนินงานการประสานความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
  • โครงการวชิระร่วมใจ ส่งเสริมการทำประกันภัย พรบ. 100 %

2552

 • ผลงานคุณภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในเวที HA Forum ครั้งที่ 10
  • เรื่อง ธนาคารเลือดที่รัก BLOODY BLOODY GAME
  • เรื่อง ปลอดภัย ปลอดเชื้อ Legionella
  • เรื่อง คลอดผาสุก
  • เรื่อง การเพิ่ม AWARENESS และเฝ้าระวัง adverse drug events ในคลินิกโรคหัวใจที่กินยา warfarin
  • เรื่อง ถุงอัจฉริยะ
  • เรื่อง ทำอย่างไรไม่ให้ระบบยาเป็นยาขม
  • เรื่อง การเฝ้าระวังและการจัดการเชื้อ Legionella pneumophilla
 • PMQA ที่ 1 : ระดับจังหวัดในสายงานสาธารณสุข
 • มาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประเมินเมื่อ 24 ธันวาคม 2551 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.62
 • ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 5 จากกรมควบคุมโรค สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2552

2553

 • ผลงานคุณภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในเวที HA Forum ครั้งที่ 11
  • เรื่อง Trigger tools
  • เรื่อง พรบ.ร่วมใจ ผู้ประสบภัย HAPPY
 • นวัตกรรม การให้บริการการผ่าตัดโดยใช้ถุงอัจฉริยะบรรจุถุงน้ำดี
 • ผลงานดีเด่นระดับเขต ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • ผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการคลอดผาสุก
 • โครงการ Photo Therapy
 • โครงการ โรงพยาบาลปลอดภัย ปลอดเชื้อลีเจียรแนร์
 • โครงการสานฝันเด็กระยะสุดท้าย “ห้องอบอุ่นรัก”
 • โรงพยาบาลสายใยรักครอบครัวระดับทอง

รางวัลชนะเลิศ : การจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อการบริหารโรงพยาบาลระดับเขต
: ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

รางวัลเหรียญทอง : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

รางวัลดีเยี่ยม : ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในองค์กรที่เอื้อต่อการรักษาพยาบาล
: E-Claim System

รางวัลระดับดี : ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ระดับดี
: ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับทองแดง
และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล จากกรมควบคุมโรค

 • ผลงานคุณภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ปี 2553
  • ประเภท Oral Presentation
   • จากประวัติศาสตร์สู่ตำนานกับอนาคตเครื่องปรับออกซิเจนความดันสูง และเด็กออทิสติก
   • การต่อท่อระบายทรวงอกลงถุงเก็บปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก
   • การประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีมูลค่าสูง ในรพ.วชิระภูเก็ต
  • ประเภทโปสเตอร์
   • ถุงซ่อนใจ
  • ประเภทนวัตกรรม
   • ทำไมต้องเผาบ้านเพื่อย่างไก่ (วางไก่ย่างไว้บนเตาดีกว่า) (การรักษาภาวะเหลือง
    ในทารกแรกเกิดด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์สีฟ้าเพียง 2 หลอด)

2554

 • นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ
 • โล่เชิดชูเกียรติ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hospital
 • โล่เกียรติคุณสถานบริการสุขภาพดีเด่น ด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการรักษาพยาบาล Healing Environment
 • เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
 • รางวัลดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน Thailand Energy Award 2011
  • ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุม
  • ดีเด่น ด้านผู้บริการอาคารควบคุม
  • ดีเด่น ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม
 • นวัตกรรมการบริการ
  • การผ่าตัดโดยใช้ถุงอัจฉริยะบรรจุถุงน้ำดี การรักษาผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก
  • การจ่ายเงิน ค่าชดเชยหยุดงานผู้คลอด สิทธิประกันสังคมข้างเตียง
  • One stop service กับผู้ป่วยประสบภัยจากรถ
  • การรักษาทารกตัวเหลืองแบบองค์รวม
  • การล้างไตทางช่องท้อง "CAPD สู่ชุมชน"
  • รางวัลศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดีเด่น ระดับเขต
  • โรงพยาบาลปลอดภัย ปลอดเชื้อลีเจียรแนร์ ตามมาตรฐานยุโรป
 • รางวัลดีเด่นประเภทการให้บริการชุมชน
  • สร้างสรรค์ สร้างสุข ขจัดทุกข์ประชาชน จากสำนักงาน กพร.
  • รางวัลรองชนะเลิศ ศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ
 • เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นระดับเขต
 • โรงพยาบาลสายใยรักครอบครัว ระดับทอง

2555

 • รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2554  ประเภทนักบริหารดีเด่นแห่งชาติ  และประเภทนักบริหารโรงพยาบาลสาขาบริหารทั่วไปภาครัฐ
 • รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี “ลดขยะ ลดโลกร้อน” :  กพร.
 • รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี “baby helper 2555” :  กพร.

2556

 • รางวัลดีเด่นระดับเขต : จัดบริการ ลดความแออัด ดีเด่น
 • รางวัลคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับดีมาก มหกรรม อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี ครั้งที่ 6
 • รางวัลผลงานดีเด่น “ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข” ระดับเขต
 • รางวัลสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน

2557

 • รางวัล E-Claim Award 2013 ประเภท บุคคลให้ความร่วมมือกิจกรรม E-Claim ดีเด่น
 • รางวัลที่ 2 ประเภท เงื่อนไขที่ 1   สถิติการบันทึกรับแจ้ง 48 ชม. 90% ขึ้นไป ปริมาณรับแจ้งต่อปี 4000 รับแจ้งขึ้นไป
 • รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ครั้งที่ 9
 • รางวัลจากเวทีการประชุมโครงการมหกรรมคุณภาพ วิชาการ วิจัย เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11ได้รับรางวัล 13 รางวัล
 • ผลงานที่ได้รับการนำเสนอในเวทีต่างประเทศ
  • Poster Presentation “Save Cost / Save Drug / Safe Life” ในงานประชุมสมาคมเภสัชกรรมเอเชีย        ที่ Kota kinabalu Malaysia
  • นำเสนอผลงาน short communication เรื่อง “Phuket UVC ( umbilical vien catheterization)            From discarded umbilical cord ”  ในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติ AMEE2013                  ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค
  • นำเสนอผลงานงานประชุมแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติ AMEE2014 ที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี
   • How to increase coperated learning in medical students with Poker
   • A comparison between routine questionnaire (which includes open questions method) and In-depth interview in Post-undergrad evaluation
   • Inspiration for Specialty Training from the  Recently established Vachiraphuket Medical School
   • HRV study in Phuket 4th year medical students

2558

 • การพัฒนาระบบบริการคัดกรอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

เป้าหมาย : ประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
                  เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2555
ผลลัพธ์    : ให้การบริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังมากขึ้นเพื่อประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงมากขึ้น
         โดยใช้แนวคิดเปลี่ยนเวลาราชการเป็นเวลาราษฎร จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับการคัดกรองโรค
               เรื้อรังเพิ่มจากปีงบประมาณ 2555-2557 ร้อยละ 34.00 (10,671 คน) ร้อยละ 93.00 (22,597 คน)           
               ร้อยละ 89.63 (33,729 คน) ตามลำดับ

 • ลดการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

เป้าหมาย : เพื่อลดอัตราการเกิดแผลกดทับของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
ผลลัพธ์    : การดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
                  ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้การเกิดแผลกดทับลดลง
               จาก 4.4 เหลือ 1.4 ต่อ1000 วันนอน

 

 • 3. การเฝ้าระวังเชื้อลีจิโอเนลล่าในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เป้าหมาย : ไม่พบเชื้อลีจิโอเนลล่า
ผลลัพธ์    : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง เชื้อลีจิโอเนลล่า (Legionella spp.)       
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อลีจิโอเนนล่า ในระบบน้ำใช้ในโรงพยาบาล ผลการตรวจ ตั้งแต่ปี 2554-2557 พบเชื้อจำนวน 10 ตัวอย่างจากการสุ่มเก็บทั้งหมด 60 ตัวอย่าง ซึ่ง พบเชื้อตามจุดต่างๆ ได้แก่ หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ฝักบัว และหัวก๊อกน้ำ จากนั้นได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันจุดที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อลีจิโอเนล่า โดยการ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำใช้ ก่อนเข้าโรงพยาบาลและน้ำในโรงพยาบาลโดยตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระที่ตกค้าง ปลายท่อ จัดทำ แนวทางการทำความสะอาดจุดที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้แก่ หอผึ่งเย็น (Cooling Tower)  ฝักบัว และหัวก๊อกน้ำ

 • 4. การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพ่อหลวง

เป้าหมาย : สร้างพลังงานทดแทนเพื่อพ่อหลวง , ลดค่าน้ำมันรถของรพ.อย่างน้อย 10 %
ผลลัพธ์   : นำน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ใช้เติมให้กับรถยนต์     ของโรงพยาบาล 2,942 ลิตร ทำให้โรงพยาบาลประหยัดเงินปี 2557 ได้เป็นเงิน 54,253.16 บาท

 • นวัตกรรมไม้บรรทัดรักษาตัวเหลือง

เป้าหมาย : เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจรักษาภาวะตัวเหลืองในทารก
ผลลัพธ์   : นวัตกรรม ไม้บรรทัดรักษาตัวเหลือง สำหรับแพทย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ   รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โดยได้นำเกณฑ์ในการรักษาภาวะตัวเหลือง จาก   Guidelines for phototherapy in hospitalized infants of 35 or more weeks’ gestation          และ Guidelines for exchange transfusion in infants 35 or more weeks’ gestation.          ของ American Academy of Pediatrics 2004 มาปรับใช้ในรูปแบบไม้บรรทัดเพื่อให้เกิดความสะดวก   ใช้งานง่าย เป็นไปตามมาตรฐานของการรักษา

 • นวัตกรรม Transfer incubator แบบครอบตัวทารกบนเปลนอน

เป้าหมาย : ลดภาวะ Hypothermia ขณะส่งต่อทารกแรกเกิด , สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและใช้จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยลง
ผลลัพธ์   : นวัตกรรม Transfer incubator แบบครอบตัวทารกบนเปลนอน เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิ  ร่างกายทารก ให้คงที่ระหว่างการส่งต่อทารกไปหออภิบาลทารกแรกเกิด มีน้ำหนักเบากว่า    Transfer incubator แบบเดิมที่ใช้กันอยู่ (หนักมาก) ทำให้ลดปัญหาภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ   สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายด้วยเปลนอน มีต้นทุนต่ำกว่าแบบเดิมถึง 10,000 บาท

 • เรื่องเล่าเร้าพลัง อีโบล่า

เป้าหมาย : สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วย / เจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์   : ทีมนำได้สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับทีมงานหอผู้ป่วยรักษารัตนโกสินทร์ให้มีกำลังใจ        ในการบริการผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้ออีโปล่าในห้องแยกโรคความดับลบ (Negative Pressure)  ทีมงาน จึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกไว้วางใจและให้การร่วมมือ ในการรักษาพยาบาลและรับการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี สุดท้ายผู้ป่วยปลอดภัยจากโรคอุบัติการณ์ ใหม่ในครั้งนี้เข้าชม : 108255 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล