[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

ออกหน่วยพอสว. มิถุนายน 56

หน่วยแพทย์ พอ.สว. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (ท่าฉัตรไชย-พรุสมภาร)
(อ่าน : 1520)

IC กับ โครงการ "Clean Hand 753 (มือสะอาดโครงการ 3)"

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการอนุมัติให้จัด โครงการ “Clean Hand 753 (มือสะอาดโครงการ 3)” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และนักเรียนมัธยม ทีมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในจังหวัดภูเก็ต
(อ่าน : 1060)

โครงการพัฒนาระบบบริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการฯ

โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในคลินิกบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นหน่วยบริการด้านเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับตติยภูมิในภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(อ่าน : 950)

พิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง ตามนโยบาย "หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล"
(อ่าน : 965)

จดหมายข่าว มิถุนายน 2556

จดหมายข่าวเภสัชกรรมเดือนมิถุนายน 2556
(อ่าน : 1013)

วันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-16.00 ณ ลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1286)

งานสังคมสงเคราะห์

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม
(อ่าน : 2533)

งานประกันสุขภาพ (งานบัตรทองและงานประกันสังคม)

งานประกันสุขภาพ (งานบัตรทองและงานประกันสังคม)
(อ่าน : 4163)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(อ่าน : 2158)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

พัฒนาระบบบริการและงานวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องโดยบุคลากร ที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
(อ่าน : 5104)

กลุ่มงานจิตเวช

ให้บริการบำบัดรักษาด้านจิตเวช สุขภาพจิต และผู้ติดสารเสพติดด้วยความรวดเร็วมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ประทับใจของผู้รับ บริการ รวมทั้งมุ่งพัฒนางานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิต โดยประสาน ความร่วมมือจากพันธมิตรเครือข่ายและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
(อ่าน : 3707)

กลุ่มงานการพยาบาล

มีหน้าที่บริหารจัดการให้มีการบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ บนพื้นฐานจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และผู้รับบริการพึงพอใจ
(อ่าน : 2000)

กลุ่มงานทันตกรรม

ให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง ทันตกรรมในโรงเรียน ชุมชน และอื่น ๆ
(อ่าน : 4310)

ฝ่ายโภชนาการ

ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียม และการผลิตอาหาร รวมทั้งการบริการอย่างมีคุณภาพ อาหารสะอาด ปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด และสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกระดับ
(อ่าน : 2814)

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป และเฉพาะสาขา คัดกรอง ทำแผลฉีดยา ให้สารน้ำ ให้เลือด ตรวจสุขภาพประจำปีบุคคลทั่วไปและผู้ประกันตน รวมทั้งตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด คลินิกนมแม่ รับผู้ป่วยนอนรัก
(อ่าน : 1535)

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

ประกอบด้วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค งานเซลล์วิทยา การชันสูตรศพ
(อ่าน : 2155)

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

ลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานหลัก ของห้องปฏิบัติการคือ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ มีการให้บริการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะและสิ
(อ่าน : 2371)

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

งานอาชีวเวชกรรม (Occupational Medicine) เป็นงานหนึ่งของโรงพยาบาลทั่วไป มีบทบาทในการ ให้ความคุ้มครอง เฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากร และควบดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย จากสิ่งคุกคามรวมทั้งคอยปรับหรือจัดงานให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล โดยมีเป้าหมายคื
(อ่าน : 1749)

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประกอบด้วย งานรักษาพยาบาลชุมชน, งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยา และงานบริการสุขภาพชุมชน
(อ่าน : 6527)

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกระดับความรุนแรง ตลอด 24 ชั่วโมง ในและนอกโรงพยาบาล โดยมาตรฐานบุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต คงไว้ซึ่งอวัยวะและหน้าที่ โดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน
(อ่าน : 1830)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>